فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

در صفت گوی بازی سلطان و مهمان شدنش بخانه یکی از فرزندان

ای فـعـل تــو ســتــوده و گـفـتــارهـات راسـتدایـم تــرا بــفــضــل و بآزادگــی هــواســتاز کـوشـش تـو شـاه، بـهـر جـای هـیـبـتـسـتوز بـخـشش تـو میر ب…

ای فـعـل تــو ســتــوده و گـفـتــارهـات راسـتدایـم تــرا بــفــضــل و بآزادگــی هــواســت
از کـوشـش تـو شـاه، بـهـر جـای هـیـبـتـسـتوز بـخـشش تـو میر بـهر خـانه یی نواسـت
فــضــل تــرا هـمــی نــبــود مــنـتــهـی پــدیـدآنرا که از شماره بـرون شد چـه منتـهاست
چــوگـان زدی بــشـادی بــا بــنـدگـان خـویـشچـوگان زدن ز خـلق جـهان مر تـرا سزاست
گــوی تــرا ســتــاره نــیــایــش کــنــدهــمــیگـوید کـه قـدر و منزلـت و مرتـبـت تـراسـت
من خـواهمی که چـون تـو بـمیدان شـتـابـمیکـانجـای جـای مرتـبـت و عـز و کـبـریاسـت
گــر اخــتــیـار مـابــود آنـجــای جــای مـاســتآنـجـایـگـاه بــودن مـا نـه بــدسـت مـاسـت
گــوی تــو بــر ســتــاره شــرف دارد ای امــیــرگـوی بـه از سـتـاره، بـجـز مـر تـرا کـراسـت
ایـن جــاه و ایـن شــرف ز تــو گـوی تــرا فــزودتـو آگهی که این سخـن بـنده است راست
پــیـدا بــود کـه گـوی تــرا تــا کـجــاســت قـدرپـیـدا بــود کـه گـوی تـرا تـا کـجـا بـهـاسـت
گـویـی بــخـدمـت تــو بــدیـن جــایـگـه رسـیـدگو را بـر آسمان سخـن افتـاد و نام خـاست
گــرمـاکــه بــنـدگــان تــو بــاشــیـم بــگــذریـماز آسـمـان بــمـنـزلـت و مـرتــبــت رواسـت
آنکس که بـنده تـو شد ای شـاه بـنده نیسـتآنکس که بـنده تو شد ای شاه پـادشاست
ای مـیـزبــان لـشـکـر ســلـطـان و آن خــویـشامـروز میزبـان چـو تـو اندر جـهان کـجـاسـت
مـهـمـان تـو بــه خـوان تـو بــرحـق گـمـان بــردگوید که از خـدای مرا این شـرف عطـاسـت
چــون بــنـگـرد بــزرگـی بــیـنـد بــدسـت چــپچـون بـنگرد سـعادت بـیند بـدسـت راسـت
تا این سمای روی گشاده نه چون زمی استتـا این زمین بـاز کشیده نه چـون سماست
انـدر جـهـان تــو بــاش او پــدر مـیـزبــان خـلـقکاین عادت از ملوک جهان خاصه شماست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج