فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

در صفت و نسب زلیخا که مغرب از طلوع آفتاب جمالش مشرق گشته بود بلکه به هزار درجه از آن گذشته

چـنین گفت آن سخـندان سخن سنجکـه در گـنجـینه بـودش از سـخـن گـنجکه در مغرب زمین شاهی بـه ناموسهمـی زد کـوس شـاهی نام طـیمـوسهـمـه اســبــاب شــاهـی حــ…

چـنین گفت آن سخـندان سخن سنجکـه در گـنجـینه بـودش از سـخـن گـنج
که در مغرب زمین شاهی بـه ناموسهمـی زد کـوس شـاهی نام طـیمـوس
هـمـه اســبــاب شــاهـی حــاصـل اونــــــمـــــــانــــــده آرزویــــــی در دل او
ز فـــرقــش تـــاج را اقــبـــالــمــنــدیز پـــایــش تــخــت را پــایــه بـــلــنــدی
فـلـک در خـیـلـش از جــوزا کـمـربــنـدظـفـر بــا بـنـد تـیـغـش سـخـت پـیـونـد
زلــیـخــا نـام زیـبــا دخــتــری داشــتکـه بـا او از همـه عـالـم سـری داشـت
نـه دخــتــر اخـتــری از بــرج شـاهـیفـــروزان گـــوهـــری از درج شـــاهـــی
نـگـنـجــد در بــیـان وصــف جــمـالـشکــنــم طــبــع آزمــایـی بــا خــیــالــش
ز ســر تــا پــا فــرود آیـم چــو مـویـششـوم روشـن ضـمـیـر از عـکـس رویش
ز نـوشـین لـعـلـش اسـتـمـداد جـویـمز وصــفـش آنـچــه در گـنـجــد بــگـویـم
قــدش نــخــلــی ز رحــمــت آفــریـدهز بــســتــان لـطــافـت ســر کـشــیـده
ز جــــوی شـــهـــریـــاری آب خـــوردهز ســـــرو جـــــویــــبـــــاری آب بـــــرده
بــه فـرقـش مـوی دام هـوشــمـنـدانازو تــا مـشــک فــرق امــا نـه چــنـدان
فــراوان مـو شــکـافــی کـرده شــانـهنـــهـــاده فــــرق نـــازک در مـــیـــانـــه
ز فـــرق او دو نــیــمـــه نـــافـــه را دلو زو در نـافــه کــار مـشــک مـشــکــل
فــرو آویـخــتــه زلــف ســمــن ســایفــکـنـده شــاخ گـل را ســایـه در پــای
دو گـیسـویش دو هندوی رسـن سـازز شــمـشــاد ســرافـرازش رســن بــاز
فـلـک درس جـمـالـش کـرده تـلـقـیـننـهـاده از جــبــیـنـش لــوح ســیـمــیـن
ز طــرف لــوح ســیـمــیـنــش نـمــودهدو نـون ســرنـگــون از مـشــک ســوده
بــه زیـر آن دو نـون طـرفـه دو صـادشنـوشــتــه کــلــک صــنــع اوســتــادش
ز حـــد نــون او تـــا حـــلــقـــه مــیــمالـف واری کـشــیـده بــیـنـی از ســیـم
فـــزوده بـــر الـــف صـــفـــر دهـــان رایــکـــی ده کـــرده آشـــوب جـــهــان را
شـده سـینش عـیان از لـعـل خـنـدانگــشــاده مــیـم را عــقــده بــه دنــدان
ز بـــســـتـــان ارم رویــش نـــمـــونــهدر او گــلـهـا شــکــفــتــه گـونـه گـونـه
بـه رو هـر جـانـب از خـالـی نـشـانـیچــو زنـگـی بــچــگـان در گـلـسـتــانـی
زنخـدانش که سـیم بـی زکـات اسـتدر او چــاهـی پــر از آب حــیـات اســت
بـــه زیــر غـــبـــغــب ار دانــا بـــرد راهبـــود گــرد آمــده رشــحــی ازان چـــاه
قــــرار دل بـــــود نــــایــــاب آنــــجــــاکـه هم چـاه اسـت و هم گـرداب آنـجـا
بــیـاض گـردنـش صــافـی تــر از عــاجبــــه گــــردن آورنــــدش آهـــوان بــــاج
بــر و دوشـش زده طـعـنـه ســمـن راگــل انــدر جــیــب کــرده پـــیــرهــن را
دو پـسـتـان هـر یکـی چـون قـبـه نـورحــبــابــی خــاســتــه از عــیـن کـافـور
دو نـار تــازه بــر رســتــه ز یـک شــاخکـف امـیـدشـان نـبــســوده گـســتــاخ
ز بــازو گـنـج سـیـمـش در بــغـل بــودعــیــار ســیــم پــیــش آن دغــل بـــود
پــی تــعــویــذ آن پــاکــیــزه چــون دردل پــــاکــــان عــــالــــم از دعــــا پــــر
پــریـرویـان بــه جـان کـرده پـسـنـدشرگ جــان ســاخــتــه تــعـویـذ بــنـدش
ز تــــاراج ســـران تـــاج و دیـــهـــیـــمدو سـاعـد آسـتـینـش کـرده پـر سـیـم
کـفـش راحـت ده هر مـحـنـت انـدیشنــهــاده مــرهــمــی بــر هــر دل ریـش
بـه دسـت آورده ز انگـشـتـان قـلم هازده از مـــهـــر بـــر دلـــهـــا رقـــم هـــا
دل از هـر نـاخـنـش بــسـتـه خـیـالـیفـــزوده بـــر ســـر بـــدری هــلـــالـــی
بـه پـنـج انگـشـت مـه را بـرده پـنـجـهز زور پـــنــجـــه مــه را کـــرده رنــجـــه
مـیـانـش مـوی بــل کـز مـوی نـیـمـیز بـــاریــکــی بــر او از مــوی بــیــمــی
نـیـارســتــی کـمـر از مـوی بــسـتــنکـزان مـو بــودیـش بــیـم گـسـســتــن
شـکـم چـون تــخـتـه قـاقـم کـشـیـدهبـــه نـــرمـــی دایــه نـــاف او بـــریـــده
سـریـنـش کـوهـی امـا سـیـم سـادهچــه کــوهـی کــز کــمـر زیـر اوفــتــاده
بـدان نرمی که گر افشـردیش مشـتبـرون رفـتـی خـمـیـر آیـیـن ز انـگـشـت
ز دست افشار زرین پـس خـمش شوبـیـا وین سـیـم دسـت افـشـار بـشـنـو
ز زیــــر نــــاف تــــا بـــــالــــای زانــــونــگــویـم هـیـچ نــکــتــه کــهـنـه یـا نـو
نـــداده در حــــریـــم آن حـــرمـــگـــاهحــصــار عــصــمـتــش انـدیـشــه را راه
سخـن رانم ز ساق او که چـون استبـنای حـسن را سیمین سـتـون اسـت
بـــنــامــیــزد بـــود گــلــدســتــه نــورولـی از چـشـم هـر بــی نـور مـسـتـور
صـــفـــای او نـــمـــود آیــیـــنـــه را رودرآمـــد از ادب پـــیــشـــش بـــه زانـــو
ازان آیــیــنـــه هــمـــزانـــوی او شـــدکــه فـــیــض نــوریــاب از روی او شـــد
بـه وی هر کـس کـه همـزانو نـشـینـدرخ دولـــت در آن آیـــیـــنـــه بــــیـــنـــد
قدم در لطـف نیز از سـاق کم نیسـتچو او در لطف کس صاحب قدم نیست
چنان بودش چو رفتی چست و چابکقــدم از پـــاشــنــه تــا پــنــجــه نــازک
که گر بـر چشم عاشق بـودیش جایشـدی پــر آبــلـه ز اشـکـش کـف پــای
نـــدانـــم از زر و زیـــور چـــه گـــویـــمکـه خـواهـد بـود قـاصـر هـر چـه گـویـم
بـه زیـور خـود کـه وصـف آن پـری کـردکــه زیــور را جـــمــالــش زیــوری کــرد
پـر از گوهر بـه تـارک افسـری داشـتکـه در هـر یک خـراج کـشـوری داشـت
در و لـعــلــش کــه بــود آویـزه گــوشهمی بـرد از دل و جـان لطف آن هوش
اگـر بــگـسـسـتــیـش گـوهـر ز گـردنشــدی گــنـج جــواهـر جــیـب و دامـن
مـرصــع مـوی بــنـدش کـز قــفــا بــودهــزاران عــقــد گــوهــر را بـــهــا بـــود
نه گـر لطـفـش گرفـتـی یاره را دسـتکه یارستی بـه دستـانش بـر او بـست
نــیــارم بــیــش ازیــن از زر خــبــر دادکـه شـد خـلـخـال و انـدر پـایـش افـتـاد
گـهـی در عـشـوه مـسـنـد نـشـیـنـیبــه زیــبـــا دیــبــه رومــی و چــیــنــی
گــهــی در جـــلــوه ایــوان خـــرامــیز زرکــش حــلــه مــصــری و شــامــی
بــه هـر روز نـوی کــافــکــنــده پــرتــونـبــوده بــر تــنـش جــز خــلـعــتــی نـو
بـه یک جـیـبـش دوبـاره سـر نـسـودهچــون مــه هـر روز از بــرجــی نــمــوده
ز پــابــوس ســران دامـن کــشــیـدیبــدیـن دولــت مــگــر دامــن رســیـدی
نــدادی دســت جــز پــیــراهــنــش راکــه در آغــوش خــود دیـدی تــنــش را
ســهـی ســروان هــواداریـش کــردیپـــریــرویــان پـــرســـتـــاریــش کــردی
ز هــــمـــــزادان هــــزاران حـــــورزادهبـه خـدمت روز و شب پـیشش ستـاده
نـه هـرگـز بـر دلـش بـاری نـشـسـتـهنـه یـکـبـارش بـه پـا خـاری شـکـسـتـه
نـبــوده عـاشـق و مـعـشـوق کـس رانــداده ره بـــه خـــاطــر ایــن هــوس را
بـه شب چـون نرگس سیراب خـفتـیسـحـر چـون غـنچـه خـندان شـکفـتـی
بـه سـیمـین لـعـبـتـان از خـردسـالـانبـــه صـــن خـــانــه در رعــنــا غــزالــان
دلـــی فــــارغ ز لـــعــــب چــــرخ دوارنــبــودی غــیـر لــعــبــت بــازیـش کــار
بــدیـنـســان خــرم و دلـشــاد بــودیوز آن غــــم خــــاطــــرش آزاد بـــــودی
کـــش از ایــام بـــر گـــردن چـــه آیــدوز ایـن شـبــهـای آبــسـتــن چــه زایـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج