فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

در شهر فتنه ای شد، می دانم از که باشد

در شهر فتنه ای شد، می دانم از که باشدترکی ست صید افگن، پنهانم از که باشد؟هـر روز انـدرین شـهـر خـلـقـی ز دل بـرآینـدگـر دیگـری نـدانـد، مـن دانم از کـ…

در شهر فتنه ای شد، می دانم از که باشدترکی ست صید افگن، پنهانم از که باشد؟
هـر روز انـدرین شـهـر خـلـقـی ز دل بـرآینـدگـر دیگـری نـدانـد، مـن دانم از کـه بـاشـد؟
دردم گذشت از حـد، معلوم نیسـت تـا خـودسـامانم از که خـیزد، درمانم از که بـاشـد؟
درمـان درمـنـدان در هـجــر تــو تــو بــاشـیگرمن بـه درد هجـران، درمانم از که بـاشـد
هـرگـز بـر مـحـبــان یـکـدم نـمـی نـشـیـنـیگـر آتـش محـبـت بـنشـانم، از کـه بـاشـد؟
چــون کــرد طــره تــو غــارت قــرار خــســرومن بـعد اگر صـبـوری نتـوانم، از که بـاشـد؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج