نذر غربت امام حسین (ع)

در سر همه سودای شهادت دارد

بر سینه نشان استقامت دارد

گر کوفه خیانت بکند باکی نیست

او هم پسر علیست ! عادت دارد