فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

در ستایش محمود شاه

شـاهان جـهان شـاهی و شـاه جـهانـیادر چـشـم جـور و عـدل پـدید و نهانیابـایستـه تـر بـه خسروی اندر ز دیده ایشایسـتـه تـر بـه مملکت اندر زجـانیاعـقل و رو…

شـاهان جـهان شـاهی و شـاه جـهانـیادر چـشـم جـور و عـدل پـدید و نهانیا
بـایستـه تـر بـه خسروی اندر ز دیده ایشایسـتـه تـر بـه مملکت اندر زجـانیا
عـقل و روان بـه لطـف نیابـد همی تـو راگـویی کـه عـقـل دیگـر و دیگـر روانـیا
روشن به توست سنت و آیین خسرویتـازه بـه تـوسـت رسـم و ره پـهلوانیا
گــر مـذهـب تــنـاســخ اثــبــات گـرددیمن گویمی تـو بـی شـک نوشیروانیا
گویم مگر که صـورت عـقلی عیان شـدهچون بنگرم به عقل و حقیقت همانیا
گویی صـفات ایزدی اندر صـفات تـوسـتکایدون فـزون ز وهم و بـرون از گمانیا
بــرنــده نــیــازی گــویــی کــه دولــتــیدارنــده زمــیــنــی گــویـی زمــانــیــا
بـا هر کسی چو بـا تـن مهجـور وصلتـیدر هر دلـی چـو در دل مـجـرم امـانـیا
شـاهـا نـظـام یابـد هـنـدوسـتـان کـنـونزان خــنـجــر زدوده هـنـدوســتــانـیـا
صاحـبـقران تـو بـاشـی و اینک خـدایگاندادت بـه دسـت خـاتـم صـاحـبـقـرانیا
تـا مـمـلـکـت بــمـانـد تـو جـاودان بـمـانانــدر مــیـان مــمــلــکــت جــاودانـیـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج