فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

در ستایش سلطان محمود

هـوای روشــن بــگـرفــت تــیـره رنـگ ســحــابجـهان گشـتـه خـرف بـازگشت از سـرشـابجهان چو یافت شباب ای شگفت گرم و ترستمــزاج گــرم وتـــر آری بـــود مـ…

هـوای روشــن بــگـرفــت تــیـره رنـگ ســحــابجـهان گشـتـه خـرف بـازگشت از سـرشـاب
جهان چو یافت شباب ای شگفت گرم و ترستمــزاج گــرم وتـــر آری بـــود مــزاج شــبـــاب
روان شـده اسـت هـوا را خـوی و چـنـان بـاشـدچـو وقـت گـرمـا پـوشـد حـواصـل و سـنجـاب
شـگفـت نیسـت که شـنگرف خـیزد از سـیماباز آنـکـه مـایه شـنـگـرف بـاشـد از سـیـمـاب
بــسـان کـوره شـنـگـرف شـد گـل از گـل سـرخبـرو چـو روشن سیماب ریخت قطره سحـاب
زمین شده همه چون چـشم کبـک و روی تـذروهـوا شـده هـمـه چـون دم بــاز و پــر عـقـاب
ز بـس کـه ابـر هـوا هـمـچـو بـیدلـان بـگـریسـتچــو دلـفـریـبــان بــگـشـاد گـل ز روی نـقـاب
ز کـوهسـار سـحـرگـه چـو صـبـح صـادق تـافـتگـل مورد بـگـشـاد چـشـم خـویش از خـواب
ز بــهــر آن کــه بـــبــیــنــد ســپــاه خــســرو رابــه راغ لــالــه پــدیـد آمـد از مـیـان حــجــاب
بــه بــوســتــان کـمـر زر بــبــســت گـلـبــن زردز بــهـر خـدمـت شـاه زمـانـه چــون حـجــاب
خــدایـگــان جــهـان تــاج خــســروان مــحــمـودشـه هـمـه عـجــم و خــسـرو هـمـه اعـراب
بــه گـاه ضـرب هـمـی زر و سـیـم بــوســه زنـدز عـــز نــامـــش بـــر روی ســـکـــه ضـــراب
سـپــهـر خـواسـت کـه بــوسـه زنـد رکـابــش رارســیـد مـی نـتــوانـد بــدان بــلــنـد جــنـاب
امــــیـــد خــــلــــق بــــه درگــــاه او روا گــــرددکه خسروی را قبـله است و ملک را محـراب
بــه تــیـره ابــر و بــه روشــن اثــیـر در حــرکــتز تــیـغ و تــیـرش آمـوخـتــنـد بــرق سـحـاب
کـــه بـــرق وار جـــهــد از نـــیــام او خـــنـــجـــرشـــهــاب وار رود از کـــمــان بـــه شـــتـــاب
یــکـــی نــســـوزد جـــز جـــان دیــو روز نــبـــردیــکــی نــبـــارد جــز گــرد مــرگ روز ضــراب
چـو روی داری شـاهـا بــه سـوی هـنـدوسـتـانبــه نـام ایـزد و عــزم درســت و رای صــواب
بــه دولــت تــو ز بــهــر ســپــاه و لــشــکــر تــوبـه دشت آب روان گشت هر چه بـود سراب
خــیــال تــیــغ تـــو در دیــده مــلــوک بـــمــانــدچـنان که تـیغ تـو بـینند روز و شب در خـواب
ز بـیم تـو تـنشان زخـم خـورده چـون نیزه اسـتز سـهم تـو دلشـان همچـو گوی در طبـطاب
بـه بـیـشـه هـایـی آری سـپـاه را کـه زمـیـنـشنـتــافـتـه اسـت بــر او آفـتـاب و نـه مـهـتـاب
ز رودهــایـی لــشــکــر هــمــی گــذاره کــنــیکــه دیـو هــرگــز در وی نــیــافــتــی پــایـاب
کـنـون مـلـوک بـه بــسـتـان و بــاغ مـشـغـولـنـدهـمـی سـتـانـنـد انـصـاف شـادی از احـبـاب
نـشــانـده مـطــرب زیـبــا فــکــنـده لــالـه لـعــلبـه پـای سـاقـی گـلـرخ بـه دسـت بـاده ناب
ز آب گـــلـــهـــا حـــوض و ز ســـایـــبـــان ایــوانز چــوب بـــتــکــده عــود و ز آب ابــر گــلــاب
تـــو را نــشــاط بـــدان تـــا کــدام شــهــر زنــیکــدام بــتــکـده ســازی ز بــوم هـنـد خــراب
سـتـاده مـرکـب غـران بـه جـای بــربـط و چـنـگگرفـتـه خـنجـر بـران بـه جـای جـام و شـراب
تـــو هــر زمـــان مــلـــکـــا نــو بـــهــاری آرایــیکــه عــاجــز آیـد ازو خــاطــر اولــوالــالــبــاب
بـــبـــارد ابـــر و جـــهـــد بـــرق تـــا پـــدیـــد آردز خــون دشــمـن بــر خــاک لــالـه ســیـراب
بــه رزم آتــش افــروخــتــه اســت خــنـجــر تــوبــه پــیـش آتــش افــروخــتــه کـه دارد تــاب
کـدام کـشـور کـش نـه ز دســت تــســت امـیـرکـدام خـسـرو کش نه ز دسـت تـسـت مآب
ز بــس امـان کـه نـبــشـتــنـد از تــو شـاهـان راز کـار مـانـد شــهـا دســت و خــامـه کـتــاب
چـنـین طـریـق ز شـاهـان کـرا بـود کـه تـراسـتبه حلم و عفو درنگ و به جنگ و جود شتاب
تــو ســیـف دولــتــی و عــز مـلـتــی کــه تــو راصـنیع خـویش بـه نامه خـلیفـه کـرد خـطـاب
نـصــیـب دولــت و مــلــت ز خــویـشــتــن داریدرسـت کـردی بـر خـویـشـتـن هـمـه الـقـاب
شـهـی کـه ایـزد صـاحــبــقـرانـش خـواهـد کـردچـنین که سـاخـت ز اول بـسـازدش اسبـاب
کـنون همی دمد ای شـاه صـبـح نصـرت و فـتـحهـنـوز اول صـبــح اسـت خـسـروا مـشـتــاب
هـمــیـشــه تــا فــلــک آبــگــون هـمــی گــرددگـهـی بــســان رحــا گـه حــمـایـل و دولـاب
بـــه دولــت انــدر مــلــک تـــو را مــبـــاد کـــرانبــه شـادی انـدر عـمـر تـو را مـبــاد حـسـاب
بــه بــوســتــان سـعـادت چــو زاد ســرو بــبــالز آســمــان جــلــالــت چــو آفــتــاب بـــتــاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج