فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

در سبب نظم کتاب

در اقـصـای گـیـتــی بــگـشـتــم بــسـیبــســر بــردم ایـام بــا هــر کــســیتــمــتــع بــه هــر گــوشــه ای یــافــتــمز هـر خــرمـنـی خـوشـه ای یـاف…

در اقـصـای گـیـتــی بــگـشـتــم بــسـیبــســر بــردم ایـام بــا هــر کــســی
تــمــتــع بــه هــر گــوشــه ای یــافــتــمز هـر خــرمـنـی خـوشـه ای یـافـتــم
چــو پـــاکــان شــیــراز، خــاکــی نــهــادنـدیدم کـه رحـمـت بـر این خـاک بـاد
تــــولــــای مــــردان ایــــن پــــاک بــــومبــرانـگـیـخـتــم خـاطـر از شـام و روم
دریــغ آمـــدم زان هــمـــه بـــوســـتـــانتـهـیـدسـت رفـتـن سـوی دوسـتــان
بـــدل گــفــتـــم از مــصـــر قــنــد آورنــدبـــر دوســتـــان ارمــغــانــی بـــرنــد
مــرا گــر تــهـی بــود از آن قــنـد دســتسـخـنهای شیرین تـر از قند هسـت
نـه قــنـدی کـه مـردم بــصــورت خــورنـدکـه اربــاب مـعـنـی بــه کـاغـذ بــرنـد
چـــو ایــن کــاخ دولــت بـــپـــرداخـــتـــمبــر او ده در از تــربــیــت ســاخــتــم
یـکـی بــاب عـدل اسـت و تـدبــیـر و راینـگـهـبــانـی خــلـق و تــرس خــدای
دوم بـــاب احـــســـان نــهــادم اســـاسکه منعـم کند فضـل حـق را سـپـاس
سوم باب عشق است و مستی و شورنه عـشـقـی که بـندند بـر خـود بـزور
چــهــارم تــواضــع، رضــا پـــنــجــمــیــنشــشــم ذکـر مـرد قــنـاعــت گـزیـن
بـــه هــفــتـــم در از عـــالــم تـــربـــیــتبـه هـشـتـم در از شـکـر بـر عـافـیت
نــهــم بــاب تــوبــه اســت و راه صــوابدهـم در مـنـاجــات و خــتــم کــتــاب
بـــه روز هــمــایــون و ســـال ســعــیــدبـــه تـــاریــخ فــرخ مــیــان دو عــیــد
ز شـشـصـد فـزون بــود پــنـجـاه و پــنـجکـه پــر در شـد ایـن نـامـبــردار گـنـج
بــمــانــده ســت بــا دامــنــی گــوهــرمهـنـوز از خــجــالــت ســر انــدر بــرم
کــه در بــحــر لؤلؤ صــدف نــیـز هـســتدرخـت بـلـنـدسـت در بــاغ و پـسـت
الـــا ای هــنــرمــنــد پـــاکـــیــزه خـــویهـنـرمـنـد نـشـنـیده ام عـیـب جـوی
قــبــا گــر حــریــرســت و گــر پــرنــیــانبــنــاچــار حــشــوش بــود در مــیـان
تــو گــر پــرنــیـانــی نــیـابــی مــجــوشکـرم کـار فـرمـای و حـشـوم بــپـوش
نـنــازم بــه ســرمــایـه فــضــل خــویـشبــه دریــوزه آورده ام دســت پــیــش
شـــنــیــدم کـــه در روز امــیــد و بـــیــمبـدان را بـه نـیـکـان بـبـخـشـد کـریـم
تــو نــیــز ار بــدی بــیـنــیــم در ســخــنبــه خــلـق جــهـان آفــریـن کــار کـن
چــو بـــیــتــی پــســنــد آیــدت از هــزاربـه مـردی کـه دسـت از تـعـنـت بـدار
هــمــانــا کــه در پــارس انــشــای مــنچو مشک است کم قیمت اندر ختن
چــو بـــانــگ دهــل هــولــم از دور بـــودبـه غـیـبـت درم عـیـب مـسـتـور بـود
گــل آورد ســعــدی ســوی بـــوســتــانبـشـوخـی و فـلـفـل بـه هندوسـتـان
چـو خـرمـا بـه شـیرینی انـدوده پـوسـتچو بـازش کنی استخوانی در اوست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج