فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

در سبب نظم این کتاب و باعث ترتیب این خطاب

از هـر چــه ســخــنـوران بــدانــنــدوز لــوح ســخــنـوری بــخــوانــنــدمقبـول تـرین فسـانه عشق اسـتمطبـوع تـرین تـرانه عشـق اسـتزیـــن راز چـــو پــ…

از هـر چــه ســخــنـوران بــدانــنــدوز لــوح ســخــنـوری بــخــوانــنــد
مقبـول تـرین فسـانه عشق اسـتمطبـوع تـرین تـرانه عشـق اسـت
زیـــن راز چـــو پـــرده بــــاز کـــردمویـن طــرفــه تــرانــه ســاز کــردم
شـد طـوطـی طـبــع مـن شـکـرخـااز قـــصـــه یــوســـف و زلـــیــخـــا
جــسـت از کـلـکـم در آن شـکـرریـزشـیـریـن ســخــنـان شــکـر آمـیـز
در عـــالـــم ازان فـــتــــاد شـــوریدر خــاطــر عــاشــقــان ســروری
ســر چــشـمـه لـطـف بــود لـیـکـنزان تـشـنـگـیـم نـگـشـت سـاکـن
مـــرغ دل مـــن ز جــــای دیـــگــــرمـی خــواســت زنـد نـوای دیـگــر
چـون قـرعـه زدم بــه فـال مـیـمـونافـتــاد بــه شــرح حــال مـجــنـون
هر چـنـد کـه پـیش ازین دو اسـتـاددر مـلــک ســخــن بــلـنـد بــنـیـاد
در نــکــتــه وری زبــان گــشــادنــدداد ســـخـــن انـــدر آن بـــدادنـــد
از گــنـجــه چــو گـنـج آن گـهـر ریـزوز هند چـو طـوطـی این شـکر ریز
آن مـقـرعــه زن بــه کـوس دعــویویـن جــلــوه ده عــروس مـعــنـی
آن کـنـده ز نـظـم نـقـش در سـنگوین داده بـه حسن صنعتـش رنگ
آن بـــرده عــلــم بـــه اوج اعــجـــازوین کـرده فـسـون سـاحـری سـاز
مـن هـم کـمـر از قـفـا بــبــســتــمبـــر نــاقــه بـــادپــا نــشــســتــم
هـر جـا کـه رسـیـد رخـش ایـشـاناز خــاطـر فـیـض بــخــش ایـشـان
مــن نـیـز بــه فــاقــه نــاقــه رانـدمخــود را بــه غـبــارشـان رسـانـدم
گـر مـانـده ام از شـمـارشـان پــسبــر چــهـره مـن غـبــارشـان بــس
اکـســیـر وجــودم آن غـبــار اســتبــر فــرق نـیـازم آن نــثــار اســت
نـی نـی غــرقــم بــه مـوج قــلــزماز خـــاک چـــرا کـــنــم تـــیــمـــم
از چــشــمــه هــمــت آب جــویــموز روی خــود آن غــبـــار شــویــم
فـیاض همـه سـروش غـیب اسـتدریوزه که نی ازوست عیب است
گـوهـر چــو تــوان ز کــان گـرفــتــنسـسـتـی بــود از دکـان گـرفـتــن
در مـشـت مـن اسـت دجـلـه حـقـاحـــقـــابـــه نــبـــایــدم ز ســـقـــا
جـام از کـف دسـت خـویـش کـردنآب از نـم جــوی خــویـش خــوردن
بــه زانـکـه خــوری بــه کــاســه زراز حـــوضـــه ســـاقـــیــان دیــگــر
در لـجــه فـیـض نـیـسـت امـسـاکلـیـکـن قـحــط اسـت خـاطـر پــاک
بسته ست دهان چشمه را سنگچـون آب کـند بـه جـوشـش آهنگ
سـرچـشـمه کـنم ز سـنگ خـالـیتــا ســر کــشــد آب بــر حــوالـی
هـــر ســــو جــــویـــی ز آب رانـــمهم خـود خـورم آب و هم خـورانـم
ســازم ز ســروش غـیـب ســاقـیدریــوزه کـــنــم شـــراب بـــاقـــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج