فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

در ره عشق از بلا آزاد نتوان زیستن

در ره عـــشـــق از بـــلـــا آزاد نــتـــوان زیــســـتـــنتـا غمش در سینه بـاشد، شاد نتوان زیستـندشـمـنی چـون عـشـق در بـنیاد دل افـشـرده پـایبــر امـ…

در ره عـــشـــق از بـــلـــا آزاد نــتـــوان زیــســـتـــنتـا غمش در سینه بـاشد، شاد نتوان زیستـن
دشـمـنی چـون عـشـق در بـنیاد دل افـشـرده پـایبــر امـیـد صـبــر بـی بــنـیـاد نـتـوان زیـسـتـن
قـوت جـان مـن تـویـی، چـنـد از صـبـا بـویـی و بـسآخر این کس مردن است، از باد نتوان زیستن
دل مــرا شــاهــد پــرســت و نــاز آن بـــدخــو بــلــابــا چــنـیـن دل از بــلـا آزاد نـتــوان زیـســتــن
مـن بـه جـان مـرغ اسـیـر و خـلـق گـویـد صـبـر کـنایـمـن انـدر رشـتــه صـیـاد نـتــوان زیـســتــن
هـر کـجــا گـفـتــار شـیـریـن رخـنـه در جـان افـگـنـدحـاضـر مـردن کـم از فـرهـاد نـتـوان زیـسـتــن
گر چه من سختی کشم، آخر جفا را هم حد استهم تـو دانـی کـانـدرین بـیداد نـتـوان زیسـتـن
روزگـــار مـــن پـــریــشـــان شـــد ز یــاد زلـــف تـــودر چــنــیـن ویــرانــه آبــاد نــتــوان زیـســتــن
جـور کـش، خـسـرو، مـزن دم از جــفـای دوسـتــانروز و شـب بـا نـالـه و فـریـاد نـتـوان زیـسـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج