فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

در ذکر بعضی رفتگان از دایره مال و سال و دعای بعضی مرکزنشینان نقطه حال

ای ســاقـی جــان فــداک روحــیپــر کـن قــدح از مـی صــبــوحــیزان می که بر اهل دل مبـاح استروشــن کـن غــره صــبــاح اســتتــا حــاضـر صـبــحــدم نـش…

ای ســاقـی جــان فــداک روحــیپــر کـن قــدح از مـی صــبــوحــی
زان می که بر اهل دل مبـاح استروشــن کـن غــره صــبــاح اســت
تــا حــاضـر صـبــحــدم نـشــیـنـیـمدر پــرتــو آن بــه هـم نــشــیـنـیـم
رانــیـم بــه مــجــلــس حــریــفــانحــرفــی ز لــطــایــف لــطــیــفــان
آنـان کــه بــه هـم رفــیـق بــودیـمبــر یـکــدیـگــر شــفــیــق بــودیـم
بـــا هــم قــدم طــلــب نــهــادیــمبـــا هـــم ورق ادب گـــشـــادیـــم
در غـیبـت و در حـضـور همـپـشـتبـی هم بـه نمـک نبـرده انگـشـت
مــا را بــگــذاشــتــنــد و رفــتــنــدزیـن بــاک نـداشــتــنـد و رفــتــنـد
چــون لــالــه جــدا ز بــاغ ایـشــانداریــم بــه ســیـنــه داغ ایــشــان
فــردوس بــریـن مـقـامـشــان بــادکـوثــر رشـحـی ز جــامـشـان بــاد
ســــاقـــی مـــی غـــم زدای دردهوان جـــــام طـــــرف فـــــزای درده
آن می که چو طبع ازان شود شاداز حـــال مـــقـــدمـــان دهـــد یــاد
ثـــابـــت قـــدمـــان راه تـــجـــریــدصــافــی قــدحــان بــزم تــوحــیــد
پـــیــران مــســـالــک طـــریــقـــتشــیــران مــهــالــک حــقــیــقــت
رو تــافــتــگــان ز خــودپــرســتــیره یـافـتــگـان بــه سـر هـســتــی
بــنـهـاده بــه ســیـنـه داغ بــودنــدبــر ظــلــمــتــیــان چــراغ بــودنــد
خــلـقـی زیـشـان دریـن شـب تــاربــــودنـــد در اقـــتــــبــــاس انـــوار
فـارغ ز چــراغ و شـمـع گـشــتــنـدمـسـتــغـرق نـور جـمـع گـشـتــنـد
هـر جـا زیـشـان نـشـان پـاییـسـتتــا پــایـه قــرب رهـنــمــایـیـســت
بـــادا ســـر مـــا فـــدای ایــشـــانجـــان خـــاک ره وفــای ایــشـــان
سـاقـی دل مـا ز ما گـرفـتـه سـتغـم شـیب و فراز ما گرفـتـه سـت
مـی ده کــه ازیـن مـنـی و مــایـییـــکـــدم مـــا را دهـــد رهـــایـــی
لـــب هــای امــیــد را بـــخـــنــداناز جــرعــه جــام نــقــشــبـــنــدان
از نـقـش خـودی و خـودپــسـنـدیمــا را بــرهـان بــه نـقــشــبــنـدی
زیـن پــیـش اگـر چــه بــود بــغـداداز یــمــن جــنــیــدیــان بــس آبــاد
بــغــداد شــده کـنـون ســمـرقـنـدبــاشــد ز عـبــیـدیـان خــطــرمـنـد
چــون نــام بـــری جـــنــیــدیــان راکـن قـافــیـه شــان عــبــیـدیـان را
در شـعـر چــو زان ســخــن بــرآیـدزیـن قــافــیـه خــوبــتــر نــشــایــد
تـــرتـــیــب رســـوم صـــوفـــیــانــهنــظــمــیـســت بــدیـع در زمــانــه
ایــن نــظـــم کــه بـــاد لــایــزالــیزیـن قــافــیـه هــا مــبــاد خــالــی
سـاقی بـده آن می چـو خـورشـیددر جــام جـهـان نـمـای جـمـشـیـد
آن مـــی کـــه بـــود ز نــور پـــرتـــوتـــاریــخ گــشـــای کــهــنــه و نــو
بــــهـــرام کــــجــــا و گـــور او کـــووان بــــازوی شــــیــــر زور او کــــو
کــاووس چــه کــرد کــاس خــود راوان کـاخ سـپــهـر اسـاس خــود را
چـنـگـیـز کـه بـود گـرگ این دشـتوین دشـت ز گرگیش تـهی گشت
در پــنــجــه مــرگ روبـــهــی کــردقـالـب بــه مـصــاف او تــهـی کـرد
تــیـمــور شــه آن چــو ســد آهــنایـمــن ز فــســاد رخــنــه افــکــن
شـد در کـف عـجـز نـرم چـون مـومجــان داد ز مـلــک و مـال مـحــروم
شهرخ که بـه فرخـی بـه سـر بـردآوازه بـــه شــهــرخــی بـــدر بـــرد
شــد در صــف ایـن بــســاط آفــاتبـــا شــاهــرخــی قــریــنــه مــات
ســاقـی نـفـسـی بــهـانـه بــگـذاررطــلـی دو مـی مـغـانـه پــیـش آر
آن مـی کـه دمـد بـه بـویـش از دلریـــحــــان دعـــای شــــاه عـــادل
شـــاهــی کــه ز ظــلــم عــار داردوز عــــدل و کـــرم شــــعــــار دارد
عدلش چو پـناه تـخت و تـاج استاو را بــه دعـا چـه احـتــیـاج اسـت
فــاروق چــو نـاقـه زیـن فـضــا رانـدآوازه عـــدل او بــــه جــــا مـــانـــد
حـجـاج چـو رخت ازین دکان بـستاز ظـلـمـت ظـلـم او جـهـان رسـت
آن گـشــت بــه عــادلـی نـکــونـامدر روض رضــــــا گـــــرفــــــت آرام
وین زیسـت ز ظـالـمـی بـدانـدیشصـد عـقـبـه عـقوبـت آمدش پـیش
خـوش وقـت کـسـی کـه پـند گیردعـــبـــرت ز کـــس دگـــر پـــذیـــرد
بــر ســبــلــت نــاپــســنـد خــنـددوان را کــه پـــســنــد کــار بـــنــدد
ســاقـی بــده آن مـی کـهـنـسـالیــاقــوت مــذاب و لــعــل ســـیــال
آن می که چـو دوسـتـان بـنوشـندبــا هـم بــه وفـا و مـهـر کـوشــنـد
آرام شــــــود رمـــــیـــــدگــــــان راپـــیـــونـــد دهـــد بـــریـــدگـــان را
یــاری کــه کــنــد بــه یـار پــیـونــدنــخــل امــلــش شــود بــرومــنــد
یــار اســت کــلــیــد گــنــج امــیـدیــار اســت نــویـد عــیـش جــاویـد
مـقـصـود وجـود چـیـسـت جــز یـارزین سـوداسـود چـیـسـت جـز یـار
تــــا خـــاتـــمـــت وجـــود از آغـــازمــرغــی نــکــنــد چــو یــار پـــرواز
خــاصــه کــه بــه بــاغ آشــنــایـیبــــر شـــاخ وفـــا بــــود نـــوایـــی
یـعــنـی کــه نـوای لــطــف ســازددل هــای شــکــســتــگــان نــوازد
کــاری نــبــود بــه جــای ایـن کــاریـــاران جـــهـــان فـــدای ایــن یــار
سـاقی دم صـبـح مشـکبـیز اسـتو انفاس نسـیم صـبـح خـیز اسـت
آمـــد ز شـــرابـــخـــانـــه بـــویـــیبـرخـیـز و بـه دسـت کـن سـبـویی
زان می که چـو شـمع جـان فـروزدپــــروانـــه عـــقـــل را بــــســــوزد
چون عقل بـسوخت عشق سر زدگـنـجـشـک بــشـد هـمـای پــر زد
خــود را بــرهـان ز حــیـلـه عــقــلو آزاده شــو از عــقــیــلــه عــقــل
تــا ســود بــری ز مــایــه عــشــقوآسـوده زیـی بــه سـایـه عـشـق
هر جـا عشق اسـت پـاکبـازیسـتهر جا عقل است حیله سازیست
جــامـی بــه جــنـون عـشـقـبــازیخــود را بــرهـان ز حــیـلـه ســازی
ور زانــکــه بـــدان شــرف نــیــرزیکــایــیــن جـــنــون عــشــق ورزی
بـنشین و فسـانه خـوان و افسـونزان کس که ز عشـق بـود مجـنون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج