فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

در دعای دولتخواهی حضرت ولایت پناهی عبیداللهی لازالت ایام بقائه مصونة عن التناهی و مأمونة عن اصابة الدواهی

بـه فـیض ازل هر کـه را همرهیسـتدل روشـنـش هم پـر و هم تـهیسـتپــر از چـیـسـت از جــذب پــیـران راهتــهــی از چــه زآویـزش مــال و جــاهخوش آن سر که پا…

بـه فـیض ازل هر کـه را همرهیسـتدل روشـنـش هم پـر و هم تـهیسـت
پــر از چـیـسـت از جــذب پــیـران راهتــهــی از چــه زآویـزش مــال و جــاه
خوش آن سر که پا سوی پیران نهادکــف انـدر کــف دســتــگــیـران نـهـاد
کـم نقـش صـورت پـسـنـدان گـرفـتدل ســاده از نـقـشــبــنـدان گـرفــت
شـد از نقش صورت پـرسـتـی تـهیز اشـــراق نــور عـــبـــیــدالـــلــهــی
نــدادم ســـخـــن را ز الــقــاب رنــگکـه مـی دارد این نـام از الـقـاب ننـگ
ازیـن نـام دل را بــه سـری ره اسـتکـه تــقـریـر الـقـاب ازان کـوتـه اسـت
ازان مـحــو در بــی نـشــانـی شــودوز ایـن لــوح کــلــک مـعــانـی شــود
بـه هر جـا کـشـد بـی نشـانی عـلمنـشــان کــی تــوانـد زد آنــجــا قــدم
ایـا مـحــو گـشـتــه نـشـان هـا ز تــوپـــر از نــور دل هــا و جــان هــا ز تــو
بـه چـشـم ار نـه نـاظـر بـه نـور تـوامچــو بــسـتــم نـظـر در حــضـور تــوام
چـو خـورشـیـد از دور نـوری بـبـخـشمـرا غـایـت از مـن حـضـوری بـبـخـش
تــو را هـســت دســت تــصــرف درازمـگـیـر از ســر غـایـبــان دســت بــاز
مرا دسـت همت بـه فتـراک تـوسـتسرم گر به گردون رسد خاک توست
بــه فـتــراک خــود صـیـدوارم بــبــنـدوز آن حـلـقـه گـردان مـرا سـر بــلـنـد
ز طــوق تــو ســر درنـیـارم بــه کـسبــه عـالـم هـمـیـن طـوقـداریـم بــس
چـو شـد طـوق گـردن مـرا شـوق تـوبـبـین شـوقم ای من سـگ طـوق تـو
مـســوز ای درت قـبــلـه عـشــاق رابــه حــرمـان اســیـران مـشــتــاق را
ز دیــوان فــقــرم طـــرازی فــرســـتز لــوح فــنــا حـــرف رازی فـــرســـت
کــزان حـــرف بـــازار تـــیــزی کــنــمز لـــب گــــوهـــر راز ریـــزی کــــنـــم
بـه شـکـرت شـوم مرغ شـکر شـکنبــه هـر حــلـقــه گـوش گـوهـرفــکـن
نـهالـی ز آب و گـلـم خـاسـتـه سـتکـزو بــاغ طـبــع مـن آراســتــه سـت
نــهــال نــه طـــفــلــی نــو آورده ایبـــه شـــیــر ولـــای تـــو پـــرورده ای
یکی شب بـه خواب آنچـنان دیدمشکه چـون غنچـه در خرقه پـیچـیدمش
بــــه پـــیـــش تـــو آوردم امـــیـــدواربـه حـرمـت گـرفـتـی سـرش بـر کـنار
نـهـادی بـه لـطـفـش دهان بـر دهانفــرو ریـخــتــیـش از دهــان در دهـان
عـجــب شـربــت صـافـی و دلـپــذیـربـه شیرینی و رنگ چون شهد و شیر
چـــنـــان پـــر بـــرآمـــد ازان کـــام اوکــه لـبــریـز شــد گـوهـریـن جــام او
ز تــو چـشـم آن دارم ای بــحـر جـودکـــه هــر چـــنــد دیــر آمــدم زود زود
دهـــی آب کـــشـــت خــــراب مـــراکــنـی راســت تــعــبــیـر خــواب مـرا
گــمــاری بــر احــوال مــن هـمــتــیصــدف ریـزه ام را دهــی قــیـمــتــی
کـشــی قـطــره ام را بــه دردانـگـیز طــفــلـی بــه مـردی و مـردانـگــی
بــــود بــــر پــــی رهــــنــــوردان رودبــــه مـــردانـــگــــی راه مـــردان رود
الـا تــا بــه خــوبــی و فــرخــنـدگـیبــود شــمـع خــورشــیـد را زنـدگــی
بـه تـو شـمـع روشـنـدلـان زنـده بــادبـــر آفــاق نــور تـــو تـــابـــنــده بـــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج