فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

در بساط بي دلان، اختر شمردن مشكل است(ابوالفضل زرويي نصرآباد)

ابوالفضل  زرويي  نصرآباد

بار امانت

در بساط بي دلان، اختر شمردن مشكل است
آبروي خود ميان خلق بردن مشكل است

صحنهْ آيينه را ديدار بلبل شرط نيست
جلوهْ طاووس را در گل فشردن مشكل است
آبدزدك در خفا آبي به خجلت مي خورد
مال مردم را ميان جمع خوردن مشكل است
هر كه بامش بيش، برفش بيش، يعني فصل برف
زندگاني بالاخص اطراف جردن مشكل است
پير, ما را وقت رفتن نكته اي در كار كرد:
كارها را دست نامحرم سپردن مشكل است
نيست «ملا» بردن بار امانت هيچ سخت
زير بار منّت اغيار مردن مشكل است