فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

در احوال خود گوید

دریــن لــافـــگـــاه ارچـــه پـــیــروز روزمز بــد سـیـرتـی سـغـبــه شـر و شـورمدریــن زیــر چـــرخ از مـــزاج عـــنــاصـــرگــهـی دیـوم و گــه ددم گ…

دریــن لــافـــگـــاه ارچـــه پـــیــروز روزمز بــد سـیـرتـی سـغـبــه شـر و شـورم
دریــن زیــر چـــرخ از مـــزاج عـــنــاصـــرگــهـی دیـوم و گــه ددم گــه ســتــورم
ز خــبــث و ز بــی آگــهـی بــا عــزیـزاندرون خـار پــشـتــم ز بــیـرون سـمـورم
ز بـــهــر دو طــامــات و ژاژ و مــزخـــرفهمه سـالـه بـا خـلـق در شـر و شـورم
فــریـب جــگـرهـای چــون آتــشــم مـنمـگـر ز آب شــیـریـن نـیـم ز آب شــورم
همـی سـام را هیز خـوانم پـس آن گـهچـو کـاووس پــیـوسـتــه در بــنـد تــورم
چــو حــورم نـهـان و چــو هـور آشــکـاراولـیک از حـقـیـقـت نـه حـورم نـه هـورم
بـدیـن بـاد و تـوش و سـروریـش گـویـیسـنـایـی نـیـم بــوعـلـی سـیـمـجــورم
چو شار و چو شیرم به لاف و به دعویولـیـک از صـفـت چــون اســیـران غـورم
مـخــوان قـانـعـم طــامـعـم خــوان ازیـرابـه سیرت چـو مارم بـه صورت چو مورم
اگـر زر نـگـیـرم نـه زاهـد خــســیـســموگــر مـی نـنـوشــم نـه تــایـب ز کــورم
نـه بــهـر ورع کــم کــنـم نـاحــفــاظــیورع چـه که خـود نیسـت در خـرزه زورم
از آن بــا حـکـیـمـان نـیـارم نـشـسـتــنکـه ایشـان چـو مـورنـد و مـن لـندهورم
وز آن عـــار گـــرد افـــاضــــل نـــگـــردمکه ایشـان بـصیرند و من زشـت و عورم
از آن دوسـت و دشـمـن نیارم بـه خـانهکه خـالیسـت از خـشک و از تـر خـنورم
وزان عــاجــزی ســوی مــردان نـپــویـمکه ایشان چو شیرند و من همچو گورم
چــگـونـه کـنـم بــا سـران اسـب تــازیچــو دانـم کـه از چـوب بــودسـت بــورم
یـکـی تـوده وحـشـتـم از بـرون خـشـکاگــر مـغــز گـنـده نـخــواهـی مـشــورم
مـشـعـبـد مـرا گـونه دادسـت زینـسـانتــرا مـن بــگــفــتــم نـه لـعــلـم بــلـورم
لـقـب گـر سـنـایی بـه مـعـنی ظـلـامـمچـو جـوهر بـه ظـاهر بـه بـاطـن نـفـورم
بـه بـی دیده ای ابـلـهی گـفـت: کـوریبـدو گـفـت بـی دیـده: کـوری کـه کـورم
الـا ای نـانـت چـو مـن نـیـسـت پــخـتـهفـطـیـری کـه گـرمـسـت اکـنـون تـنـورم
مـن اینم کـه گـفـتـم چـو دانی کـه اینمتـو پــس گـر سـر شـر نـداری مـشـورم
اگـر عـیـب خـود خـود نـگـویم بـه مـردمنــه درویـش خــانــه نـهـد مــرگ گــورم
مـرا از تــو و سـورت آن گـه چــه خـیـزدکــه انـدر بــغــلــهـا نـهـد مـرگ ســورم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج