فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه

بعد از آن برخاست و عزم شاه کردشاه را زان شمه ای آگاه کردگـفـت تـدبــیـر آن بــود کـان مـرد راحـاضـر آریـم از پـی این درد رامـرد زرگـر را بـخـوان زان ش…

بعد از آن برخاست و عزم شاه کردشاه را زان شمه ای آگاه کرد
گـفـت تـدبــیـر آن بــود کـان مـرد راحـاضـر آریـم از پـی این درد را
مـرد زرگـر را بـخـوان زان شـهـر دوربـا زر و خـلعـت بـده او را غرور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج