فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

درآمدن زلیخا همراه عزیز مصر به مصر و بیرون آمدن مصریان و طبق های نثار بر عماری زلیخا افشاندن

ســحــرگــاهــان کــه زد چــرخ مــکــوکــبز زریــن کــوس کــوس رحــلــت شــبکـواکــب نـیـز مـحــفــل بــرشــکـســتــنـدبـه همراهی شـب مـحـمل بـبـسـتـن…

ســحــرگــاهــان کــه زد چــرخ مــکــوکــبز زریــن کــوس کــوس رحــلــت شــب
کـواکــب نـیـز مـحــفــل بــرشــکـســتــنـدبـه همراهی شـب مـحـمل بـبـسـتـند
شــد از رخــشــانـی آن زر فـشــان کـوسبـــه رنــگ پـــر طــوطــی دم طــاووس
عــــزیـــز آمـــد بــــه فــــر شــــهـــریـــارینـشــانـد از خــیـمـه مـه را در عـمـاری
سـپـه را از پــس و پـیـش و چـپ و راسـتبـه آییـنـی کـه مـی بـایـسـت آراسـت
ز چـــتـــر زر بـــه فــرق نــیــکــبـــخـــتـــانبــه پــا شـد سـایـه ور زریـن درخـتــان
مــرصـــع زیــن بـــه پـــای هــر درخـــتـــیشــده مـســنـد بــرای نـیـکـبــخــتــی
درخـــت و ســـایـــه و مـــســـنـــد روانـــهنـشـســتــه نـیـکـبــخــت انـدر مـیـانـه
طـــرب ســـازان نـــواهـــا ســـاز کـــردنـــدشـــتـــررانــان حـــدی آغـــاز کـــردنــد
شــد از بــانــگ حــدی و غــلــغــل لــحــنفـلـک ها را طـبـق پـر دشـت را صـحـن
ز بـــس رفــتــار کــز اســپ و شــتــر بــوددر و دشــت از هــلــال و بــدر پــر بــود
گـهـی کـنـده بـه هـر سـوی از تـک و پـویهــلــال از زخـــم نــاخــن بـــدر را روی
گــهــی طــالــع شــده فــرخــنــده بــدریهــلــال از وی شــده نــاچــیــز قــدری
زمین را کـرده ریش اسـپ از سـم خـویشکـف پــای شـتــر مـرهـم بــر آن ریـش
پـــی مــســت آهــوان زیــن نــشــیــمــنصـــهــیــل بـــادپـــایــان ارغـــنـــون زن
پـــــــی آســــــودگــــــان هــــــودج نــــــازنـــفـــیــر ســـاربـــانـــان پـــرده پـــرداز
کـــنـــیـــزان زلـــیـــخــــا خــــرم و خـــوشکـه رسـت از دیـو هـجـران آن پــریـوش
عــــزیـــز و اهـــل او هـــم شــــادمـــانـــهکـه شـد زینـسـان بـتـی بـانـوی خـانـه
زلــیــخـــا تـــلـــخ عـــمــر انــدر عـــمــاریرســـانــده بـــر فــلــک فــریــاد و زاری
کــه ای گــردون مـرا زیـنـســان چــه داریچنین بـی صبـر و بی سامان چه داری
نـــدانـــم در حـــق تـــو مـــن چـــه کـــردمکـه افــکــنـدی چــنـیـن در رنـج و دردم
نـخــسـت از مـن بــه خـوابــی دل ربــودیبـــه بـــیــداری هـــزارم غـــم فـــزودی
گـــه از دیـــوانـــگـــی بــــنـــدم نـــهـــادیگــه از فــرزانــگــی بــنــدم گــشــادی
چــو شـد از تــو شـکـسـت خـود درسـتــمخـطـا کـردم کـه از تــو چـاره جـسـتــم
چــه دانـســتــم کــه وقــت چــاره ســازیز خــــان و مــــان مــــرا آواره ســــازی
مـــرا بـــس بـــود داغ بـــی نـــصـــیــبـــیفــزون کــردی بـــر آن درد غـــریــبـــی
چــو بــاشــد جــانـگـدازی چــاره ســازیـتمـعـاذالـلـه چــه بــاشـد جــانـگـدازیـت
مـــــنــــه در ره دگـــــر دام فـــــریــــبـــــممـیـفـکـن سـنـگ بــر جــام شـکـیـبــم
دهــی وعــده کــزیــن پــس کــامــیــابــیوز آن آرام جـــــــان آرام یـــــــابــــــــی
بـــدیــن وعـــده بـــغـــایــت شـــادمـــانــمولـی گـر بـخـتـم ایـن بـاشـد چـه دانـم
زلـیـخـا بــا فـلـک ایـن گـفـت و گـو داشـتکـه آن بــرداشــت را آمـد فـرو داشــت
بــرآمــد بــانــگ رهـدانــان بــه تــعــجــیـلکـه اینـک شـهـر مـصـر و سـاحـل نـیل
هــــزاران تـــــن ســـــواره یــــا پـــــیــــادهخــروشــان بــر لــب نــیـل ایـســتــاده
عــــزیــــز مــــصــــر را در حـــــق گــــزاریبـــه کــف بـــهــر نــثـــار آن عـــمــاری
طــــــبــــــق هــــــای زر از زر و درم پــــــرطـــبـــق هـــای دگـــر از گـــوهــر و در
گـــهـــرریــزان بـــر او صـــاحـــب نـــثـــارانچـو بـر طـرف چـمـن بـر غـنـچـه بــاران
ز بــس کـفــهـا زر و گـوهـر فــشــان شــدعــمـاری در زر و گــوهـر نـشــان شــد
نــــمــــی آمــــد ز گــــوهـــر ریـــز مــــردمدر آن ره مـرکــبــان را بــر زمـیـن ســم
چـو گـشـتـی سـم اسـبــی آتــش افـکـنز لـعــل و نـعـل بــودی ســنـگ و آهـن
هـمـه صــف هـا کــشــیـده مـیـل در مـیـلنـثــار افـشـان گـذشـتــنـد از لـب نـیـل
بــه نــیـل انــدر شــد از درهــای شــاهـیچـو پـر گـوهر صـدف هر گـوش مـاهی
شــــد از بــــذل درم ریـــزان بــــســــیــــارنـهـنـگــش نـیـز چــون مـاهـی درم دار
بـــدیــن آرایــش شـــاهـــانـــه رفـــتـــنـــدبــه دولـت سـوی دولـتــخـانـه رفـتــنـد
ســرایـی بــلــکــه در دنــیــا بــهــشــتــیز فرشش ماه خـشـتـی مهر خـشتـی
در آن دولـــتـــســـرا تـــخـــتـــی نـــهـــادهبــه زیــبــایــی ز هــر تــخــتــی زیــاده
در او بــــرده بــــه کـــار اســـتـــاد زر کـــارپــی گــوهـر نــشــانــی زر بــه خــروار
بــه پــای تــخــت زر مــهـدش رســانــدنـدگــهـروارش بــه تــخــت زر نـشــانـدنـد
ولــــی جــــانـــش ز داغ دل نـــرســــتــــهازان زر بـــود در آتـــش نــشـــســـتـــه
مـــرصـــع تـــاج بـــر فـــرقـــش نــهــادنـــدمـیـان تــخـت و تــاجــش جـلـوه دادنـد
ولــیــکــن بـــود ازان تـــاج گــرانــســـنــگبــــه زیـــر کــــوه از بــــار دل تــــنــــگ
فــشــانـدنـدش بــه تــارک گــوهـر انــبــوهولـــی بـــود آن بــــر او بــــاران انـــدوه
ز گــوهـرهـا کــه بــردی حــور ازان رشــکبـه چـشـمـش درنـیـامـد جـز در اشـک
کسی کش دل ز هجران لخت لخت استز یک لختیست گر مایل به تخت است
در آن مــیــدان کــه را بـــاشــد ســر تـــاجکـه صـد سـر مـی رود آنـجـا بــه تـاراج
چــو چــشـم از اشــک نـومـیـدی بــود پــرکــجـــا بـــاشــد در او گــنــجــایــی در

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج