فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

دانا خدای مهربان،عباس یمینی شریف

دانا خدای مهربان

 

 

خدا

دانا خدای مهربان

اندر زمين و آسمان

هر چيز يا هرگونه کار

باشد به پيشش آشکار

هرکس بگويد حرف زشت

جايش نباشد در بهشت

آهسته گويی يا بلند

داند خدای ارجمند

هر روز و شب نامش بخوان

منما خدا دور از زبان

يزدان هميشه يار تو

خشنود باد از کار تو

فارسی سوم- 1322

عباس یمینی شریف