فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

خطاب زمین بوس

ای شــــرف گـــوهـــر آدم بــــه تــــوروشـــنــی دیــده عـــالـــم بـــه تـــوچـرخ که یک پـشت ظفر ساز تـستنـه شـکـم آبــسـتـن یـک راز تـسـتگـــوش دو …

ای شــــرف گـــوهـــر آدم بــــه تــــوروشـــنــی دیــده عـــالـــم بـــه تـــو
چـرخ که یک پـشت ظفر ساز تـستنـه شـکـم آبــسـتـن یـک راز تـسـت
گـــوش دو مــاهــی زبـــر و زیــر تـــوشــد صـدف گـوهـر شــمـشــیـر تــو
مه که بـه شـب تـیغ درانداخـتـسـتبــا سـر تـیـغـت سـپـر انـداخـتـسـت
چــشــمــه تــیـغ تــو چــو آب فــراتریـــخـــتــــه قـــرابــــه آب حــــیـــات
هـر کـه بـه طـوفـان تـو خـوابـش بـردور بــه مــثــل نــوح شــد آبــش بــرد
جـام تـو کـیخـسـرو جـمـشـید هـشروی تــو پــروانــه خــورشــیــد کــش
شــیـردلـی کــن کـه دلـیـر افــکـنـیشـیـر خــطـا گـفـتــم شـیـر افـکـنـی
چـرخ ز شـیـران چـنـیـن بــیـشـه ایاز تــو کـنـد بــیـشــتــر انـدیـشـه ای
آن دل و آن زهــره کـــرا در مــصـــافکــز دل و از زهــره زنــد بــا تــو لــاف
هـر چــه بــه زیـر فــلـک از رقـســتدســت مـراد تــو بــرو مـطـلـقـســت
دسـت نشـان هسـت تـرا چـند کسدست نشین تو فرشته است و بس
دور بــه تــو خــاتــم دوران نـبــشــتبـاد بـه خـاک تـو سـلـیمـان نـبـشـت
ایــزد کـــو داد جـــوانـــی و مـــلـــکمــلــک تــرا داد تــو دانــی و مــلــک
خــاک بــه اقـبــال تــو زر مـی شــودزهـر بــه یـاد تــو شــکـر مـی شــود
مـی کـه فـریدون نـکـنـد بـا تـو نـوشرشـــتـــه ضـــخـــاک بــــرآرد ز دوش
میخـور می مطرب و سـاقیت هستغم چـه خـوری دولت بـاقیت هسـت
مـلـک حـفـاظـی و سـلـاطـیـن پــنـاهصـاحـب شـمشـیری و صـاحـب کلاه
گـرچـه بـه شـمـشـیر صـلـابـت پـذیرتــاج ســتــان آمـدی و تــخــت گــیـر
چــون خـلـفـا گـنـج فـشـانـی کـنـیتــاج دهـی تــخــت سـتــانـی کـنـی
هـســت سـر تــیـغ تــو بــالـای تــاجاز مـلـکـان چــون نـســتــانـی خــراج
تـخـتـبـر آن سـر که بـرو پـای تـسـتبـخـتـور آنـدل کـه در او جـای تـسـت
جــغــد بــه دور تــو هــمــائی کــنــدسـر کـه رسـد پـیـش تـو پـائی کـنـد
مــنــکــر مــعــروف هــدایــت شـــدهاز تـو شـکـایـت بــه شـکـایـت شـده
در سم رخشت که زمین راست بیخخـصـم تـو چـون نعل شـده چـار میخ
هـفــت فــلـک بــا گـهـرت حــقـه ایهشـت بـهشـت از علمت شـقه ای
هر که نه در حـکم تـو بـاشد سـرشبــر سـرش افـســار شـود افـسـرش
در همـه فـن صـاحـب یک فـن تـوئیجـان دو عـالـم بــه یـکـی تــن تـوئی
گـــوش ســـخــــارا ادب آمـــوز کـــنشـمـع ســخــن را نـفـس افـروز کـن
خـلعـت گـردون بـه غـلامی فـرسـتبــوی قـبـولـی بـه نـظـامـی فـرسـت
گرچـه سخـن فربـه و جـان پـرورستچـونکه بـه خـوان تـو رسد لاغرسـت
بـی گهر و لعـل شـد این بـحـر و کانگـوهـرش از کـف ده و لـعـل از دهـان
وانـکـه حـسـود اسـت بـر او بـیـدریـغلـعــل ز پــیـکــان ده و گـوهـر ز تــیـغ
چــون فـلـکـت طــالـع مـســعـود دادعــاقــبــت کــار تــو مــحــمــود بـــاد
ســاخــتــه و ســوخــتــه در راه تـــوسـاخـتـه مـن سـوخـتـه بــدخـواه تـو
فـتــح تــو سـر چـون عـلـم افـراخـتـهخـصـم تـو سـر چـون قـلـم انـداخـتـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج