فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

خبر یافتن پدر مجنون از عشقبازی وی با لیلی و نصیحت کردن در آن باب

مسـکین پـدرش خـبـر چـو زان یافتچـون بـاد بـه سوی او عنان تـافتمـــهـــر پــــدری ز دل زدش جـــوشوز مـهـر کـشــیـدش انـدر آغــوشکــای جـــان پـــدر چــ…

مسـکین پـدرش خـبـر چـو زان یافتچـون بـاد بـه سوی او عنان تـافت
مـــهـــر پــــدری ز دل زدش جـــوشوز مـهـر کـشــیـدش انـدر آغــوش
کــای جـــان پـــدر چـــه حـــال داریرو بــــهــــر چــــه در وبــــال داری
امــروز شـــنــیــده ام کـــه جـــایــیدادی دل خـــود بـــه دلـــربـــایــی
در خـــطـــه ایـــن خـــط مـــجــــازینـیـکـو هـنـریـســت عـشـقـبــازی
لیکن همه کس بـه آن سـزا نیسـتهر مـنـظـر خـوب دلـگـشـا نیسـت
مــعــشــوق نـکــو ســرشــت بــایـدایــن کــار ز اصـــل زشـــت نــایــد
لیلی که بـه چـشـم تـو عـزیز اسـتنسبـت بـه تـو کمتـرین کنیز است
در مـذهـب عـقـل نـیـســت چــیـزیمـشـعـوف شـدن بـه هـر کـنـیـزی
تــو خــضـروشــی بــه ســربــلـنـدیخـــضـــرای دمـــن وی از نــژنــدی
عـالـم هـم خـاک پـای خـضـر اسـتخضرای دمن چه جای خضر است
بــــــــــردار خــــــــــدای را دل از ویپــیــونــد امــیــد بــگــســل از وی
او خـس تــو گـلـی نـه تــازه سـرویاو زاغ تــــو نــــازنــــیـــن تــــذروی
بـا خـس گل و سـرو را چـه نسـبـتبـــا زاغ تـــذرو را چـــه نــســبـــت
مـپــســنـد نـصـیـب خــود ازیـن بــاغیـک لــالـه کــزو بــه دل نـهـی داغ
بــاغــیـســت پــر از گـل و ریـاحــیـنریحـان می بـوی و لـاله می چـین
صد دسته به دست خویش می بنددلبـسـتـه شـدن بـه لاله ای چـند
ویـن نـیـز مـقــرر اســت و مــعــلــومکان حـی که بـه لیلی اند موسوم
بـــا مــا هــمــه بــر ســر نــزاع انــدســر بـــاززنــان ز اجــتـــمــاع انــد
هـسـتـیـم بــه هـم چـو آتــش و آباز صــحــبــت یـکـدگـر عـنـان تــاب
داریــم دریــن نــشــیــمــن جـــنــگصـد تــیـغ بــه خـون یـکـدگـر رنـگ
بــا آن کـه بــه دشـمـنـی ســتــیـزدخـود گو که ز دوسـتـی چـه خـیزد
مــجــنــون بــه پــدر دریـن نــصــایـحگـفـت ای بــه زبــان مـهـر نـاصــح
هـر نـکـتــه حـکـمـتــی کـه گـفـتـیهـر در نـصـیـحـتــی کـه سـفـتــی
نــقــش دل نــکــتــه دان مــن شــدآویـــزه گـــوش جـــان مـــن شـــد
بـــــا تــــو نــــه دل عــــتـــــاب دارملـــیــکـــن هــمـــه را جـــواب دارم
گفـتـی که شـدی ز عـشـق مفتـونوز جــذبــه عــاشــقــی دگــرگـون
آری نــــزنـــم نــــفــــس ز انـــکــــارعشـق اسـت مرا درین جـهان کار
حــاشــا کـه ازیـن ره ایـســتــم مـنجـز زنده بـه عـشـق نیسـتـم مـن
هـر کــس کـه نـه راه عــشــق ورزددر مـــذهــب مــن جـــوی نــیــرزد
عـشــق اســت خــلـاصــی دل مـرداز گـــردش چـــرخ بـــاژگــون گــرد
گـفــتــی کـه بــه دلـبــری نـشــایـدهـر بــت کـه نـه ز اصـل پـاک زایـد
خـوبـان که سـرشـتـه ز آب و خـاکندگــر پــاک دلــی ز اصــل پــاکــنــد
حــســن ازل اســت اصــل ایـشــانعـیـش ابــد اســت وصـل ایـشـان
آیـــیـــنـــه نـــور ذوالـــجـــلـــالـــنـــدعــنــوان صــحــیـفــه جــمــالــنــد
بـــر آب وگـــل ار نـــتـــابـــد آن نـــوریک تـن نشود بـه حـسـن مشهور
نــــه ذوق دهـــد نــــه دل ربــــایـــدنـی تــن کــاهـد نــه جــان فــزایـد
گـفـتـی لیلی بـه حـسـن بـالـاسـتلیکـن بـه نسـب فـروتـر از ماسـت
عـاشــق بــه نـســب چــه کـار داردکـز هـر چــه نـه عـشـق عـار دارد
هـر کـس کـه بــود فـتــاده عــشــقفـرزنـد دل اســت و زاده عــشــق
از نـــســـبــــت آب و گـــل بـــریـــدهدر روضـــه جــــان و دل چـــریـــده
مـــادر نــشـــنــاســـد و پـــدر نــیــزوز عــیــب رهــیـده وز هــنــر نــیـز
گـفـتـی کـه بـکـش سـر از هـوایـشانـدیـشــه تــهـی کـن از وفــایـش
تـرک غـم عـشـق کـار مـن نـیـسـتوین کـار بـه اخـتـیـار مـن نـیـسـت
حــرفـی دو سـه از وفـا سـرشـتــنـدبــر صـفـحـه جـان مـن نـوشـتــنـد
از نـاخــن اگـر چــه جــان خــراشــمآن حـرف وفـا چــه سـان تــراشـم
هــر حــرف صــواب کــش نــگــارنــدحــک کـردن آن خــطــا شــمـارنـد
گــفــتــی نــســزد نـصــیـبــه کــساز گـلـشــن دهـر یـک گـل و بــس
لـیـلـی کـه نـسـیـم اوسـت طـیـبــمبـس بـاشـد ازین چـمـن نـصـیـبـم
او جــان مـن اســت و مـن تــن او رااو هـســت مــرا بــس و مــن او را
گـــر دور ز یــکـــدگـــر بـــکـــاهــیــمکــام دگــر از جــهـان نــخــواهـیـم
خــاطـر بــه هـم اســت شــاد مـا راشــــادی دگــــر مــــبــــاد مــــا را
گـفــتــی کـه بــه کـیـن آن قـبــیـلـهداریــم هـــزار کـــیــد و حـــیــلـــه
مـا را کـه ز مـهر سـینه چـاک اسـتاز کـیـنـه دیـگـران چـه بـاک اسـت
لــیــلــی چــو ز مــهــر مــن زنــد دماز کـیـن قـبــیـلـه کـی خــورم غـم
مـن خـود ز هـمـه جـهـان بـه تـنـگـمبــا هـر کـه نـه او بــود بـه جـنـگـم
از صــلــح مــنــش اگــر بــود نــنــگآغـاز کـنـم بـه خـویش هـم جـنـگ
بــیــچــاره پــدر چــو قــیــس را دیــدوز روی سـخـنان عـشـق بـشـنید
دانسـت که کار قیس سخـت اسـتدر سـیـل بـلـا فـتـاده رخـت اسـت
دربـــســت زبـــان ز گــفــتــن پــنــدبــگـسـسـت ز بــنـد پــنـد پـیـونـد
انــداخـــت ز فــرط نــیــکــخــواهــیکـــارش بـــه عـــنـــایــت الـــهــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج