فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

خبر یافتن عزیز مصر از مقدم زلیخا و به عزیمت استقبال برخاستن و لشکریان مصر را به تجمل تمام آراستن

عـزیز مـصـر چـون آن مـژده بـشـنـیدجـهـان را بــر مـراد خـویـشـتــن دیـدمـنـادی کــرد تــا از کــشــور مــصــربــرون آیـنـد یـکـســر لـشــکـر مـصــرز ا…

عـزیز مـصـر چـون آن مـژده بـشـنـیدجـهـان را بــر مـراد خـویـشـتــن دیـد
مـنـادی کــرد تــا از کــشــور مــصــربــرون آیـنـد یـکـســر لـشــکـر مـصــر
ز اسـبــاب تــجــمـل هـر چــه دارنـدهـمـه در مــعــرض عــرض انـدر آرنـد
بــرون آمـد سـپــاهـی پـای تـا فـوقشـــده در زیــر و زر و گـــهـــر غـــرق
غــلــامــان و کــنـیـزان صــد هـزارانهـمـه گــلـچــهـرگــان و مـه عــذاران
غــلـامـانـی بــه طــوق و تــاج زریـنچــو رسـتــه نـخــل زر از خــانـه زیـن
کــنــیـزانــی هـه هـر هـفــت کــردهبــه هــودج در پــس زربـــفــت پــرده
شـکـر لـب مـطـربــان نـکـتــه پــردازبـه رسـم تـهـنـیـت خـوش کـرده آواز
مـغـنـی جـنـگ عـشـرت سـاز کـردهنــــوای خـــــرمــــی آغـــــاز کــــرده
بــه مـالـش داده گـوش عـود را تـابطـرب را سـاخـتـه اوتــارش اسـبــاب
نــــوای نــــی نــــویـــد وصــــل دادهبـــه جـــان از وی امــیــد وصــل زاده
ربــاب از تــاب غـم جــان را امـان دهبـــرآورده کـــمـــانـــچـــه نـــعـــره زه
درافـکـنـده دف ایـن آوازه از دوســتکزو در دسـت ره کوبـان بـود پـوسـت
بــدیــن آیـیـن رخ انــدر ره نــهــادنــدبــه ره داد نــشــاط و عــیـش دادنــد
چو مه چون یک دو سه منزل بریدندبـه آن خـورشـید مـهـرویان رسـیدنـد
زمــیـنـی یـافــتــنـد از تــیـرگــی دورزده در وی هــــزاران قــــبـــــه نــــور
تــو گــویـی ابــر چــرخ بــی کــنــارهبـــه ســان ژالــه بـــاریــده ســتـــاره
کــشــیـده در مــیـانــه بــارگــاهــیز خـوبـان صـف زده گردش سـپـاهی
عــزیـز مـصــر چــون آن بــارگــه دیـدچـو صـبـح از پـرتـو خـورشـید خـنـدید
فــرود آمــد ز رخـــش خـــســروانــهبـه سـوی بــارگـه شـد خـوش روانـه
مـقـیـمـان حــرم پــیـشـش دویـدنـدبـه اقـبـال زمـین بـوسـش رسـیـدنـد
یـکـایـک را سـلـام و مـرحـبــا گـفـتچـو گل در رویشان از خنده بـشگفت
تـفـحـص کـرد ازیـشـان حـال آن مـاهز آســـیـــب هـــوا و مـــحـــنـــت راه
بـه رسم پیشکش چیزی که بـودشکه پیش چشم خوشتر می نمودش
چـه از شـیرین وشـاقـان شـکـرخـندچــه از زریـن کــلــاهـان کــمــربــنــد
چــه از اســبــان زیـن در زر گـرفـتــهز دم تــا گــوش در گــوهـر گــرفــتــه
چــه از مــویـیـنـه و ابــریـشــمــیـنـهچـــه از نــادر گــهــرهــای خــزیــنــه
ز شـکـرهای مـصـری تـنـگ بـر تـنگز شـربـت های نوشـین رنـگ در رنگ
بـدیـن هـا روی صـحـرا را بـیـاراسـتتـلـطـف ها نمـود و عـذرها خـواسـت
بـــه فـــردا عـــزم ره را نــام زد کــردوزآن پـس رو بـه مـنزلـگـاه خـود کـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج