فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

حکایت

چو الپ ارسلان جان به جان بخش دادپــسـر تـاج شـاهـی بــه سـر بــرنـهـادبــه تــربــت سـپــردنـدش از تــاجــگـاهنـه جــای نـشــســتــن بــد آمـاجــگـاهچ…

چو الپ ارسلان جان به جان بخش دادپــسـر تـاج شـاهـی بــه سـر بــرنـهـاد
بــه تــربــت سـپــردنـدش از تــاجــگـاهنـه جــای نـشــســتــن بــد آمـاجــگـاه
چــنـیـن گــفــت دیـوانـه ای هـوشــیـارچــو دیــدش پــســر روز دیــگــر ســوار
زهـی مـلـک و دوران ســر در نـشــیـبپـــدر رفــت و پـــای پــســر در رکــیــب
چـــنـــیــن اســـت گـــردیـــدن روزگـــارســبــک ســیـر و بــدعـهـد و نـاپــایـدار
چـــو دیــریــنــه روزی ســـرآورد عــهــدجــوان دولــتـــی ســر بـــرآرد ز مــهــد
منه بـر جـهان دل که بـیگانه ای اسـتچو مطرب که هر روز در خانه ای است
نــه لــایــق بــود عــیــش بـــا دلــبــریکــه هــر بـــامــدادش بــود شــوهــری
نکویی کن امسـال چـون ده تـو راسـتکـه ســال دگـر دیـگـری دهـخــداسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج