فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت

بــزاریــد وقــتــی زنــی پــیـش شــویکـه دیـگـر مـخــر نـان ز بــقــال کـویبـــه بـــازار گــنــدم فـــروشـــان گــرایکه این جـو فروش اسـت گندم نماین…

بــزاریــد وقــتــی زنــی پــیـش شــویکـه دیـگـر مـخــر نـان ز بــقــال کـوی
بـــه بـــازار گــنــدم فـــروشـــان گــرایکه این جـو فروش اسـت گندم نمای
نـه از مــشــتــری کــز ز حــام مـگــسبه یک هفته رویش ندیده ست کس
بـــه دلــداری آن مــرد صــاحــب نــیــازبـه زن گفـت کای روشـنایی، بـسـاز
بــه امـیـد مـا کـلـبــه ایـن جــا گـرفــتنـه مـردی بــود نـفـع از او وا گـرفــت
ره نــــیــــکـــــمـــــردان آزاده گـــــیــــرچـو اسـتـاده ای دسـت افـتـاده گـیر
بــبــخــشــای کـانـان کـه مـرد حــقـنـدخـــریـــدار دکـــان بـــی رونـــقـــنـــد
جوانمرد اگر راست خواهی ولی استکرم پـیشـه شـاه مردان علی اسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج