فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

حکایت

بـه سـرهـنـگ سـلـطـان چـنـیـن گـفـت زنکــه خــیــز ای مــبــارک در رزق زنبـــرو تـــا ز خـــوانــت نــصــیــبـــی دهــنــدکـه فــرزنـد کـانـت نـظــر ب…

بـه سـرهـنـگ سـلـطـان چـنـیـن گـفـت زنکــه خــیــز ای مــبــارک در رزق زن
بـــرو تـــا ز خـــوانــت نــصــیــبـــی دهــنــدکـه فــرزنـد کـانـت نـظــر بــر رهـنـد
بـــگــفــتـــا بـــود مــطـــبـــخ امــروز ســـردکه سـلطان بـه شـب نیت روزه کرد
زن از نــاامــیــدی ســر انــداخـــت پـــیــشهمی گفت با خود دل از فاقه ریش
که سلطان از این روزه گویی چه خواست؟کـه افـطـار او عـید طـفـلـان ماسـت
خـــورنــده کــه خــیــرش بـــرآیــد ز دســتبــه از صـائم الـدهـر دنـیـا پــرســت
مــســـلــم کــســـی را بـــود روزه داشــتکـه درمنده ای را دهد نان چـاشـت
وگــرنــه چـــه لــازم کــه ســعــیــی بـــریز خـود بـازگیری و هم خـود خـوری؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج