فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

حکایت

گدایی شنیدم که در تـنگ جاینـهـادش عـمـر پـای بــر پـشـت پـایندانست بیچاره درویش کوستکـه رنجـیده دشـمـن نداند ز دوسـتبـرآشفت بـر وی که کوری مگر؟بـــدو …

گدایی شنیدم که در تـنگ جاینـهـادش عـمـر پـای بــر پـشـت پـای
ندانست بیچاره درویش کوستکـه رنجـیده دشـمـن نداند ز دوسـت
بـرآشفت بـر وی که کوری مگر؟بـــدو گــفــت ســالــار عــادل عــمــر
نه کورم ولیکـن خـطـا رفـت کـارنــدانــســتــم از مــن گــنـه در گــذار
چه منصف بـزرگان دین بـوده اندکـه بـا زیـر دسـتـان چـنـین بـوده انـد
فـروتـن بــود هـوشـمـنـد گـزیـننـهـد شـاخ پـر مـیـوه سـر بــر زمـیـن
بــنــازنـد فــردا تــواضــع کــنــاننـگــون از خــجــالــت ســر گــرد نـان
اگـر می بـتـرسـی ز روز شـمـارازان کـز تــو تــرســد خــطــا در گـذار
مکن خیره بـر زیر دستـان ستـمکه دستی است بالای دست تو هم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج