فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

حکایت

شـنیدم کـه صـاحـبـدلـی نیکـمـردیکـی خـانه بـر قـامـت خـویش کـردکسی گفت می دانمت دستـرسکزاین خـانه بـهتـر کنی، گفت بـسچه می خواهم از طارم افراشتن؟هـمـی…

شـنیدم کـه صـاحـبـدلـی نیکـمـردیکـی خـانه بـر قـامـت خـویش کـرد
کسی گفت می دانمت دستـرسکزاین خـانه بـهتـر کنی، گفت بـس
چه می خواهم از طارم افراشتن؟هـمـیـنـم بـس از بـهـر بـگـذاشـتـن
مکن خـانه بـر راه سـیل، ای غلامکه کس را نگشت این عمارت تمام
نه از معـرفت بـاشـد و عقل و رایکـه بــر ره کــنـد کــاروانـی ســرای

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج