فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت

سیه چرده ای را کسی زشت خواندجـوابـی بـگـفـتـش کـه حـیران بـمـانـدنه مـن صـورت خـویش خـود کـرده امکـه عـیـبـم شـمـاری کـه بـد کـرده امتـو را بـا مـن ار…

سیه چرده ای را کسی زشت خواندجـوابـی بـگـفـتـش کـه حـیران بـمـانـد
نه مـن صـورت خـویش خـود کـرده امکـه عـیـبـم شـمـاری کـه بـد کـرده ام
تـو را بـا مـن ار زشـت رویم چـه کـار؟نـه آخــر مــنـم زشــت و زیـبــا نــگــار
از آنم کـه بـر سـر نـبـشـتـی ز پـیشنـه کـم کـردم ای بـنـده پـرور نه بـیش
تـــو دانــایــی آخـــر کــه قــادر نــیــمتــوانـای مـطــلـق تــویـی، مـن کـیـم؟
گـرم ره نـمـایـی رســیـدم بــه خــیـروگــر گــم کــنـی بــاز مـانـدم ز ســیـر
جــهـان آفــریـن گــر نــه یـاری کــنــدکــجــا بــنــده پــرهــیـزگــاری کــنــد؟
***
چـه خوش گفت درویش کوتـاه دستکه شب توبه کرد و سحرگه شکست
گـر او تـوبـه بـخـشـد بـمـانـد درسـتکه پیمان ما بی ثبـات است و سست
بـه حـقت که چـشـمم ز بـاطـل بـدوزبــه نـورت کـه فــردا بــه نـارم مـســوز
ز مـســکـیـنـیـم روی در خــاک رفــتغــبـــار گــنــاهــم بـــر افــلــاک رفــت
تـو یـک نـوبـت ای ابـر رحـمـت بــبــارکــه در پــیـش بــاران نــپــایــد غــبــار
ز جـرمم در این مملکـت جـاه نیسـتولـیـکـن بـه مـلـکـی دگـر راه نـیـسـت
تــو دانـی ضـمـیـر زبــان بــســتــگـانتــو مـرهـم نـهـی بــر دل خـسـتــگـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج