فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

حکایت

شـنـیـدم کـه در بــزم تــرکـان مـسـتمریدی دف و چنگ مطرب شکستچـو چـنگش کشـیدند حـالی بـه مویغلامان و چـون دف زدندش بـه رویشـب از درد چـوگان و سـیلی نخـ…

شـنـیـدم کـه در بــزم تــرکـان مـسـتمریدی دف و چنگ مطرب شکست
چـو چـنگش کشـیدند حـالی بـه مویغلامان و چـون دف زدندش بـه روی
شـب از درد چـوگان و سـیلی نخـفـتدگـر روز پـیـرش بــه تـعـلـیـم گـفـت
نخواهی که باشی چو دف روی ریشچو چنگ، ای بـرادر، سر انداز پـیش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج