فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت

کسی گفت حجاج خون خواره ای استدلش همچو سنگ سیه پاره ای استنـتــرســد هـمــی ز آه و فــریـاد خــلــقخــدایـا تــو بــســتــان از او داد خــلــقجـــهــان…

کسی گفت حجاج خون خواره ای استدلش همچو سنگ سیه پاره ای است
نـتــرســد هـمــی ز آه و فــریـاد خــلــقخــدایـا تــو بــســتــان از او داد خــلــق
جـــهــانـــدیــده ای پـــیــر دیــریــنــه زادجـــوان را یــکــی پـــنــد پـــیــرانــه داد
کـــز او داد مــظـــلــوم مــســـکـــیــن اوبـــخـــواهــنــد وز دیــگـــران کـــیــن او
تــــو دســـت از وی و روزگـــارش بــــدارکــه خــود زیـر دســتــش کــنـد روزگـار
نـــه بـــیــداد از او بـــهــره مـــنـــد آیــدمنـه نـیـز از تــو غــیـبــت پــســنـد آیـدم
بــــه دوزخ بــــرد مـــدبــــری را گــــنـــاهکـه پــیـمـانـه پــر کـرد و دیـوان ســیـاه
دگـر کـس بــه غـیـبــت پــیـش مـی دودمـــبـــادا کـــه تـــنـــهـــا بـــه دوزخ رود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج