فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

حکایت

بــرهـنـه تــنـی یـک درم وام کــردتــن خــویـش را کـسـوتــی خــام کـردبــنـالـیـد کــای طــالــع بــدلــگــامبــه گـرمـا بــپــخـتــم در ایـن زیـر خـا…

بــرهـنـه تــنـی یـک درم وام کــردتــن خــویـش را کـسـوتــی خــام کـرد
بــنـالـیـد کــای طــالــع بــدلــگــامبــه گـرمـا بــپــخـتــم در ایـن زیـر خـام
چو ناپخته آمد ز سختی به جوشیکـی گـفـتـش از چـاه زندان، خـموش
بـجـای آور، ای خـام، شکر خـدایکه چون ما نه ای خام بر دست و پای

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج