فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

حکایت

یــکــی کــرد بـــر پـــارســایــی گــذربــه صــورت جــهـود آمـدش در نـظــرقــفــایـی فــرو کـوفــت بــر گـردنـشبــبــخــشــیـد درویـش پــیـراهــنــشخ…

یــکــی کــرد بـــر پـــارســایــی گــذربــه صــورت جــهـود آمـدش در نـظــر
قــفــایـی فــرو کـوفــت بــر گـردنـشبــبــخــشــیـد درویـش پــیـراهــنــش
خجل گفت کانچ از من آمد خطاستببخشای بر من، چه جای عطاست؟
بـه شـکرانه گفـتـا بـه سـر بـیسـتـمکـه آنـم کـه پــنـداشـتــی نـیـسـتــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج