فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت

یـکـی پــارسـا سـیـرت حــق پــرسـتفـتـادش یکی خـشـت زرین بـه دسـتسـر هـوشـمـنـدش چـنـان خـیره کـردکــه ســودا دل روشــنـش تــیـره کــردهمه شب در اندیش…

یـکـی پــارسـا سـیـرت حــق پــرسـتفـتـادش یکی خـشـت زرین بـه دسـت
سـر هـوشـمـنـدش چـنـان خـیره کـردکــه ســودا دل روشــنـش تــیـره کــرد
همه شب در اندیشه کاین گنج و مالدر او تـــــا زیــــم ره نـــــیــــابـــــد زوال
دگـر قـامـت عـجـزم از بــهـر خـواسـتنـبــایـد بــر کــس دوتــا کــرد و راســت
سـرایـی کـنـم پــای بــسـتــش رخـامدرخــتــان سـقـفـش هـمـه عـود خــام
یـکـی حـجـره خـاص از پــی دوسـتـاندر حـــجـــره انــدر ســرا بـــوســـتـــان
بـفـرسـودم از رقـعـه بـر رقـعـه دوخـتتـف دیگدان چـشـم و مغـزم بـسـوخـت
دگــر زیــر دســتــان پـــزنــدم خــورشبـــــراحـــــت دهـــــم روح را پـــــرورش
بـسـخـتـی بـکشـت این نمد بـسـتـرمروم زیـن سـپــس عـبــقـری گـسـتــرم
خــیـالـش خــرف کــرده کــالـیـوه رنـگبـه مـغـزش فـرو بـرده خـرچـنـگ چـنگ
فـــراغ مـــنــاجـــات و رازش نــمـــانــدخـور و خـواب و ذکـر و نـمـازش نـمـانـد
بـه صحـرا بـرآمد سـر از عشوه مسـتکـه جــایـی نـبــودش قـرار نـشــســت
یکـی بـر سـر گـور گـل مـی سـرشـتکـه حـاصـل کـنـد زان گـل گـور خـشـت
بــه انـدیـشـه لـخـتـی فـرو رفـت پــیـرکـه ای نـفـس کـوتــه نـظــر پــنـد گـیـر
چـه بـنـدی در ایـن خـشـت زرین دلـتکـه یک روز خـشـتـی کـنـنـد از گـلـت؟
طـمـع را نـه چـنـدان دهـان اسـت بــازکـه بــازش نـشـیـنـد بـه یـک لـقـمـه آز
بـدار ای فـرومـایه زین خـشـت دسـتکه جیحون نشاید به یک خشت بست
تــو غــافــل در انـدیـشــه ســود مــالکــه ســرمــایـه عــمـر شــد پــایـمــال
غـبـار هـوی چـشـم عـقـلـت بـدوخـتسـموم هوس کشت عمرت بـسوخـت
بـکـن سـرمـه غـفـلـت از چـشـم پـاککه فردا شوی سـرمه در چـشـم خـاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج