فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

حکایت کرکس با زغن

چـنین گفـت پـیش زغـن کـرکـسـیکـه نـبـود ز مـن دوربـین تـر کـسـیزغن گفت از این در نشـاید گذشـتبـیا تـا چـه بـینی بـر اطـراف دشـتشــنـیـدم کــه مـقــدار…

چـنین گفـت پـیش زغـن کـرکـسـیکـه نـبـود ز مـن دوربـین تـر کـسـی
زغن گفت از این در نشـاید گذشـتبـیا تـا چـه بـینی بـر اطـراف دشـت
شــنـیـدم کــه مـقــدار یـک روزه راهبـکـرد از بـلـنـدی بـه پـسـتـی نگـاه
چـنـین گـفـت دیـدم گـرت بـاورسـتکه یک دانه گندم به هامون برست
زغـن را نـمـانـد از تـعـجـب شـکـیبز بــالــا نـهـادنــد ســر در نـشــیـب
چــو کــرکــس بـــر دانــه آمــد فــرازگــره شــد بــر او پــای بــنـدی دراز
نـدانـسـت ازان دانـه بــر خــوردنـشکــه دهـر افــگـنـد دام در گــردنـش
نــه آبــســتــن در بــود هــر صــدفنـه هـر بــار شــاطـر زنـد بــر هـدف
زغن گفت ازان دانه دیدن چـه سـودچـو بـیـنـایـی دام خـصـمـت نـبــود؟
شنیدم که می گفت و گردن به بندنـبــاشـد حــذر بــا قـدر ســودمـنـد
اجـل چـون بـه خونش بـرآورد دستقضا چـشـم بـاریک بـینش بـبـسـت
در آبــی کــه پــیــدا نــگــردد کــنــارغــرور شـــنــاور نــیــایــد بـــه کــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج