فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

حکایت (١٢)

یکی از ملوک بی انصاف پارسائی را پرسید که از عبادت ها کدام فاضلترست؟ گفت: ترا خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاریظـالـمی را خـفـتـه دیدم نیمـروز…

یکی از ملوک بی انصاف پارسائی را پرسید که از عبادت ها کدام فاضلترست؟ گفت: ترا خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری
ظـالـمی را خـفـتـه دیدم نیمـروزگفتم این فتنست خوابش برده به
وآنکه خوابش بهتر از بیداریستآنـچــنـان بــد زنـدگـانـی مـرده بــه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج