فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت مجنون و صدق محبت او

به مجنون کسی گفت کای نیک پیچـه بـودت کـه دیـگـر نـیـایـی بـه حـی؟مـگـر در سـرت شـور لـیـلـی نـمـانـدخـیالـت دگـر گـشـت و مـیلـی نـمـانـد؟چـو بـشـنـید …

به مجنون کسی گفت کای نیک پیچـه بـودت کـه دیـگـر نـیـایـی بـه حـی؟
مـگـر در سـرت شـور لـیـلـی نـمـانـدخـیالـت دگـر گـشـت و مـیلـی نـمـانـد؟
چـو بـشـنـید بـیـچـاره بـگـریسـت زارکـه ای خــواجــه دسـتــم ز دامـن بــدار
مـرا خــود دلـی دردمـنـدســت ریـشتــو نـیـزم نـمـک بــر جــراحــت مــریـش
نـــه دوری دلـــیــل صـــبـــوری بـــودکـــه بــــســـیـــار دوری ضـــروری بـــود
بــگـفـت ای وفـادار فـرخــنـده خــویپــیـامـی کــه داری بــه لـیـلـی بــگــوی
بـگـفـتـا مـبـر نـام مـن پـیش دوسـتکه حیف است نام من آن جا که اوست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج