فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

حکایت فریدون و وزیر و غماز

فــریـدون وزیـری پــســنــدیـده داشــتکـه روشـن دل و دوربـین دیده داشـترضـــای حـــق اول نـــگـــه داشـــتـــیدگــر پــاس فــرمــان شــه داشــتــینـهـ…

فــریـدون وزیـری پــســنــدیـده داشــتکـه روشـن دل و دوربـین دیده داشـت
رضـــای حـــق اول نـــگـــه داشـــتـــیدگــر پــاس فــرمــان شــه داشــتــی
نـهـد عــامـل ســفــلـه بــر خــلـق رنـجکـه تـدبـیر مـلـک اسـت و تـوفـیر گـنج
اگـــر جـــانـــب حـــق نـــداری نـــگـــاهگــزنــدت رســـانــد هــم از پـــادشــاه
یــکــی رفــت پــیــش مــلــک بــامــدادکــه هــر روزت آســایــش و کــام بــاد
غـرض مـشـنـو از مـن نـصـیـحـت پـذیـرتـو را در نهان دشـمـن اسـت این وزیر
کس از خاص لشکر نمانده ست و عامکــه ســیـم و زر از وی نــدارد بــه وام
بـه شـرطـی که چـون شـاه گردن فـرازبــمــیـرد، دهــنــد آن زر و ســیـم بــاز
نـخـواهـد تـو را زنـده ایـن خـودپــرسـتمـبــادا کـه نـقـدش نـیـایـد بــه دسـت
یـکــی ســوی دســتــور دولــت پــنــاهبـه چـشـم سـیاسـت نگـه کـرد شـاه
کــه در صــورت دوســتــان پــیـش مــنبــه خـاطـر چـرایـی بــد انـدیـش مـن؟
زمین پـیش تـخـتـش بـبـوسـید و گفـتنـشـاید چـو پـرسـیدی اکـنـون نـهفـت
چــنـیـن خــواهـم ای نـامــور پــادشــاهکـه بـاشـنـد خـلـقـت همـه نیک خـواه
چــو مــوتــت بــود وعــده ســیــم مــنبــقـا بــیـش خــواهـنـدت از بــیـم مـن
نـخـواهـی کـه مـردم بـه صـدق و نـیـازسـرت سـیر خـواهـنـد و عـمـرت دراز؟
غــنــیــمــت شـــمــارنــد مــردان دعــاکــه جــوشــن بــود پــیـش تــیـر بــلـا
پـسـنـدیـد از او شـهـریـار آنـچـه گـفـتگــل رویـش از تــازگـی بــرشــکــفــت
ز قـدر و مـکـانـی کـه دســتــور داشـتمـکـانـش بــیـفـزود و قـدرش فـراشـت
بـــد انــدیــش را زجـــر و تأدیــب کـــردپـشـیـمـانـی از گـفـتـه خـویـش خـورد
نــدیــدم ز غــمــاز ســرگــشــتـــه تـــرنـگـون طـالـع و بــخـت بــرگـشـتـه تــر
ز نــادانــی و تــیـره رایـی کــه اوســتخــلـاف افــگـنـد در مـیـان دو دوســت
کــنـنـد ایـن و آن خــوش دگـر بــاره دلوی انـدر مـیـان کـور بــخــت و خـجــل
مــیــان دو کــس آتـــش افـــروخـــتـــننه عقل است و خود در میان سوختن
چـو سعدی کسی ذوق خـلوت چـشیدکـه از هـر کـه عـالـم زبــان درکـشـیـد
بـگـوی آنـچـه دانـی سـخـن سـودمـنـدوگــر هـیـچ کــس را نــیـایـد پــســنــد
کــه فــردا پــیـشــمــان بــرآرد خــروشکـه آوخ چـرا حـق نـکـردم بــه گـوش؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج