فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

حکایت سلطان طغرل و هندوی پاسبان

شـنـیـدم کـه طـغـرل شـبـی در خـزانگــذر کــرد بــر هــنــدوی پــاســبـــانز بـــاریـــدن بـــرف و بـــاران و ســـیــلبـه لرزش در افـتـاده همچـون سـهیل…

شـنـیـدم کـه طـغـرل شـبـی در خـزانگــذر کــرد بــر هــنــدوی پــاســبـــان
ز بـــاریـــدن بـــرف و بـــاران و ســـیــلبـه لرزش در افـتـاده همچـون سـهیل
دلــش بــر وی از رحــمـت آورد جــوشکـه ایـنـک قـبــا پــوسـتـیـنـم بــپـوش
دمـی مـنـتــظــر بــاش بــر طــرف بــامکـه بـیرون فـرسـتـم بـه دسـت غـلام
در ایــن بـــود و بـــاد صـــبـــا بـــروزیــدشـهـنـشـه در ایـوان شـاهـی خــزیـد
وشـاقـی پـری چـهـره در خـیل داشـتکه طـبـعـش بـدو اندکی میل داشـت
تـمـاشـای تـرکـش چـنان خـوش فـتـادکـه هنـدوی مـسـکـین بـرفـتـش ز یاد
قـبـا پـوسـتـینی گـذشـتـش بـه گـوشز بــدبــخـتــیـش در نـیـامـد بــه دوش
مـگــر رنـج ســرمــا بــر او بــس نـبــودکـه جــور ســپــهـر انـتــظــارش فـزود
نگه کن چـو سلطان بـه غفلت بـخـفتکـه چـوبـک زنش بـامدادان چـه گفـت
مـگـر نـیـک بــخــتــت فــرامـوش شــدچـو دسـتـت در آغـوش آغـوش شـد؟
تـو را شـب بـه عـیش و طـرب می رودچه دانی که بر ما چه شب می رود؟
فــرو بـــرده ســر کــاروانــی بــه دیــگچــه از پــا فـرو رفـتــگـانـش بــه ریـگ
بـــــدار ای خــــداونــــد زورق بـــــر آبکـه بـیچـارگـان را گـذشـت از سـر آب
تــوقــف کــنـیـد ای جــوانـان چــســتکــه در کــاروانــنــد پــیـران ســســت
تــو خــوش خــفــتــه در هـودج کـاروانمـــهـــار شـــتــــر در کـــف ســـاروان
چه هامون و کوهت، چه سنگ و رمالز ره بــاز پــس مـانـدگـان پــرس حـال
تــو را کــوه پــیـکــر هــیـون مــی بــردپـیاده چـه دانی که خـون می خـورد؟
بـــه آرام دل خـــفـــتـــگـــان در بـــنــهچـــه دانــنــد حــال کــم گــرســنــه؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج