فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

حکایت در معنی شفقت

یــکـــی از بـــزرگـــان اهــل تـــمــیــزحــکـایـت کـنـد ز ابــن عـبــدالـعـزیـزکـه بـودش نـگـیـنـی بـر انـگـشـتـریفـرو مـانـده در قـیـمـتــش جــوهـر…

یــکـــی از بـــزرگـــان اهــل تـــمــیــزحــکـایـت کـنـد ز ابــن عـبــدالـعـزیـز
کـه بـودش نـگـیـنـی بـر انـگـشـتـریفـرو مـانـده در قـیـمـتــش جــوهـری
بـه شـب گفـتـی از جـرم گیتـی فروزدری بـــود در روشــنــایــی چـــو روز
قـضـا را درآمـد یـکـی خــشـک سـالکـه شـد بـدر سـیمـای مـردم هلـال
چـــو در مـــردم آرام و قـــوت نـــدیــدخــود آســوده بــودن مــروت نــدیــد
چـو بـیند کـسـی زهر در کـام خـلـقکـیش بـگـذرد آب نوشـین بـه حـلـق
بـفـرمـود و بـفـروخـتـنـدش بـه سـیمکـه رحـم آمـدش بـر غـریـب و یـتـیم
بـه یک هـفـتـه نـقـدش بـه تـاراج دادبـه درویش و مسـکین و محـتـاج داد
فــتـــادنــد در وی مــلــامــت کــنــانکـه دیگـر بـه دسـتـت نـیـایـد چـنـان
شـنیدم کـه می گـفـت و بـاران دمـعفرو می دویدش به عارض چو شمع
کـه زشـت اسـت پـیرایه بـر شـهـریاردل شـــهــری از نــاتـــوانــی فــگــار
مـرا شـایـد انـگـشـتـری بــی نـگـیـننـشــایـد دل خــلـقــی انـدوهـگـیـن
خــنــک آن کــه آســایـش مــرد و زنگــزیــنــد بــر آرایــش خــویــشــتــن
نــکــردنــد رغـــبـــت هــنــر پـــرورانبــه شـادی خـویـش از غـم دیـگـران
***
اگر خـوش بـخـسـبـد ملک بـر سـریرنـپــنـدارم آسـوده خــســبــد فـقـیـر
وگـــر زنـــده دارد شــــب دیـــر تــــازبــخــســبــنـد مــردم بــه آرام و نــاز
بـحـمدالـلـه این سـیرت و راه راسـتاتـابــک ابـوبــکـر بــن سـعـد راسـت
کـس از فـتـنه در پـارس دیگـر نشـاننـبــیـنـد مــگــر قــامــت مـهـوشــان
یکی پـنج بـیتـم خـوش آمد بـه گوشکه در مجـلسی می سـرودند دوش
مــرا راحـــت از زنــدگــی دوش بـــودکــه آن مــاهــرویـم در آغــوش بــود
مر او را چو دیدم سر از خواب مستبـدو گفتـم ای سرو پـیش تـو پـست
دمی نرگس از خواب نوشین بـشویچـو گلبـن بـخـند و چـو بـلبـل بـگوی
چـه می خـسـبـی ای فـتـنه روزگار؟بــیـا و مــی لــعــل نـوشــیـن بــیـار
نگـه کـرد شـوریده از خـواب و گـفـتمـرا فـتـنه خـوانی و گـویی مـخـفـت
در ایـام ســلــطــان روشــن نــفــسنـبــیـنـد دگــر فــتــنـه بــیـدار کــس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج