فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت

بــنـالـیـد درویـشـی از ضـعـف حـالبـــر تـــنـــدرویـــی خـــداونـــد مـــالنـه دینـار دادش سـیه دل نـه دانـگبـر او زد بـه سـربـاری از طـیره بـانگدل س…

بــنـالـیـد درویـشـی از ضـعـف حـالبـــر تـــنـــدرویـــی خـــداونـــد مـــال
نـه دینـار دادش سـیه دل نـه دانـگبـر او زد بـه سـربـاری از طـیره بـانگ
دل سـائل از جــور او خــون گـرفـتسر از غم بـرآورد و گفت ای شگفت
تـوانگر تـرش روی، بـاری، چراست؟مگر می نتـرسد ز تـلخی خـواست؟
بــفــرمـود کــوتــه نـظــر تــا غــلـامبــرانــدش بــخــواری و زجــر تــمــام
بـــه نــاکــردن شـــکــر پـــروردگــارشـنـیـدم کـه بــرگـشـت از او روزگـار
بــزرگـیـش سـر در تــبــاهـی نـهـادعــطــارد قــلــم در ســیـاهـی نـهـاد
شقاوت بـرهنه نشاندش چـو سـیرنــه بــارش رهـا کــردو نــه بــارگــیـر
فشاندش قضا بـر سر از فاقه خـاکمشعبـد صفت، کیسه و دست پـاک
سـراپـای حـالش دگـرگـونه گـشـتبـر ایـن مـاجـری مـدتـی بـرگـذشـت
غـلـامـش بـه دسـت کـریمی فـتـادتـوانـگـر دل و دسـت و روشـن نـهـاد
بـه دیـدار مـسـکـین آشـفـتـه حـالچنان شاد بـودی که مسکین به مال
شبانگه یکی بر درش لقمه جستز سختی کشیدن قدمهاش سست
بــفـرمـود صــاحــب نـظــر بــنـده راکـه خــشــنـود کــن مـرد درمـنـده را
چـو نزدیک بـردش ز خـوان بـهره ایبــرآورد بــی خــویـشــتــن نـعـره ای
شـکـسـتـه دل آمـد بـر خـواجـه بـازعـیان کـرده اشـکش بـه دیبـاجـه راز
بــپــرسـیـد سـالـار فـرخـنـده خـویکـه اشـکـت ز جـور که آمد بـه روی؟
بـگـفـت انـدرونـم بـشـورید سـخـتبـر احـوال ایـن پـیـر شـوریـده بــخـت
کـه مـمـلـوک وی بـودم انـدر قـدیـمخـداونـد اسـبــاب و امـلـاک و سـیـم
چـو کوتـاه شد دسـتـش از عز و نازکـنـد دسـت خـواهش بـه درهـا دراز
بـخندید وگفت ای پسر جور نیستسـتـم بـر کس از گردش دور نیسـت
نـه آن تــنـد روی اســت بــازارگــانکـه بــردی سـر از کـبـر بـر آسـمـان؟
مــن آنـم کــه آن روزم از در بــرانــدبــه روز مـنـش دور گـیـتــی نـشـانـد
نـگـه کـرد بــاز آسـمـان سـوی مـنفـرو شــســت گـرد غـم از روی مـن
خـدای ار بـه حـکـمـت بـبـنـدد دریگـشــایـد بــه فـضـل و کـرم دیـگـری
بــسـا مـفـلـس بــیـنـوا سـیـر شـدبــســا کــار مــنــعــم زبــر زیـر شــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج