فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت در معنی خاموشی از نصیحت کسی که پند نپذیرد

حــکــایـت کــنـنـد از جــفــا گـســتــریکـه فـرمـانـدهـی داشـت بـر کـشـوریدر ایــــام او روز مــــردم چـــــو شـــــامشــب از بــیـم او خــواب مــردم…

حــکــایـت کــنـنـد از جــفــا گـســتــریکـه فـرمـانـدهـی داشـت بـر کـشـوری
در ایــــام او روز مــــردم چـــــو شـــــامشــب از بــیـم او خــواب مــردم حــرام
هـــمـــه روز نـــیـــکـــان از او در بــــلـــابــه شـب دسـت پــاکـان از او بــر دعـا
گـــروهـــی بــــر شــــیـــخ آن روزگــــارز دســت ســتــمـگــر گــرســتــنـد زار
کــه ای پـــیــر دانــای فـــرخـــنــده رایبـگـوی ایـن جـوان را بــتـرس از خـدای
بـــگــفـــتـــا دریــغ آیــدم نــام دوســـتکه هر کس نه در خـورد پـیغـام اوسـت
کـسـی را کـه بــیـنـی ز حـق بــر کـرانمنه بـا وی، ای خـواجـه، حـق در میان
دریغ اسـت بـا سـفـلـه گـفـت از عـلـومکـه ضـایـع شـود تـخـم در شـوره بــوم
چــــو در وی نـــگـــیـــرد عـــدو دانـــدتبـــرنــجــد بـــه جــان و بـــرنــجــانــدت
تو را عادت، ای پادشه، حق روی استدل مرد حق گوی از این جا قوی است
نـگـیـن خـصـلـتــی دارد ای نـیـکـبــخـتکـه در موم گـیرد نه در سـنگ سـخـت
عجـب نیسـت گر ظـالم از من بـه جـانبـرنـجـد کـه دزدسـت و مـن پـاسـبــان
تــو هـم پــاسـبــانـی بــه انـصـاف و دادکــه حــفــظ خــدا پــاســبــان تــو بــاد
تــو را نــیـســت مــنــت ز روی قــیـاسخــداونـد را مـن و فــضــل و ســپــاس
کـه در کـار خـیرت بـه خـدمـت بـداشـتنـه چـون دیـگـرانـت مـعـطـل گـذاشـت
هـمـه کـس بـه مـیـدان کـوشـش درنـدولی گوی بـخـشـش نه هر کـس بـرند
تـو حـاصل نکردی بـه کوشـش بـهشـتخـدا در تـو خـوی بـهشـتـی سـرشـت
دلــت روشــن و وقــت مــجــمــوع بـــادقــدم ثـــابـــت و پـــایــه مــرفــوع بـــاد
حــیـاتــت خـوش و رفـتــنـت بــر صـوابعــبــادت قـبــول و دعــا مـســتــجــاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج