فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت در معنی تواضع و نیازمندی

ز ویـــرانــــه عــــارفــــی ژنــــده پــــوشیـکـی را نـبــاح سـگ آمـد بـه گـوشبه دل گفت کوی سگ این جا چراست؟درآمد کـه درویش صـالح کـجـاسـت؟نـشـان سـ…

ز ویـــرانــــه عــــارفــــی ژنــــده پــــوشیـکـی را نـبــاح سـگ آمـد بـه گـوش
به دل گفت کوی سگ این جا چراست؟درآمد کـه درویش صـالح کـجـاسـت؟
نـشـان سـگ از پــیـش و از پــس نـدیـدبــجـز عـارف آن جـا دگـر کـس نـدیـد
خــــجــــل بــــازگـــردیـــدن آغـــاز کـــردکـه شـرم آمـدش بــحـث آن راز کـرد
شــــنــــیـــد از درون عــــارف آواز پــــایهـلـا گـفـت بـر در چـه پـایـی؟ درآی
نــــپــــنــــداری ای دیــــده روشــــنــــمکـز ایـدر ســگ آواز کــرد، ایـن مـنـم
چــو دیـدم کــه بــیـچــارگــی مـی خــردنــهــادم ز ســر کــبــر و رای و خــرد
چـو سـگ بـر درش بـانـگ کـردم بـسـیکه مسکین تر از سگ ندیدم کسی
چــو خــواهـی کــه در قــدر والـا رســیز شــیـب تــواضـع بــه بــالـا رســی
در ایـن حــضــرت آنـان گــرفــتــنـد صــدرکــه خــود را فــروتــر نــهـادنــد قــدر
چـو سـیـل انـدر آمـد بـه هـول و نـهـیـبفـتـاد از بـلـنـدی بـه سـر در نـشـیب
چـو شـبـنـم بـیـفـتـاد مـسـکـیـن و خـردبـه مـهـر آسـمـانـش بـه عـیوق بـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج