فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

حکایت در مذلت بسیار خوردن

چــه آوردم از بــصــره دانـی عــجــبحدیثـی که شیرین تـرست از رطبتــنــی چــنــد در خــرقــه راســتــانگـذشـتـیـم بــر طـرف خـرمـاسـتـانیـکــی در مـیـا…

چــه آوردم از بــصــره دانـی عــجــبحدیثـی که شیرین تـرست از رطب
تــنــی چــنــد در خــرقــه راســتــانگـذشـتـیـم بــر طـرف خـرمـاسـتـان
یـکــی در مـیـان مــعــده انـبــار بــوداز این تنگ چشمی شکم خوار بود
میان بست مسکین و شد بر درختوزان جـا بـه گردن در افتـاد سـخـت
رئیس ده آمد کـه این را که کـشـت؟بـگـفـتـم مـزن بـانگ بـر مـا درشـت
شـکـم دامن اندر کـشـیدش ز شـاخبـــود تـــنــگــدل رودگــانــی فـــراخ
نـه هـر بــار خـرمـا تـوان خـورد و بـردلـت انبـار بـد عـاقـبـت خـورد و مـرد
شکم بـند دست است و زنجیر پـایشـکـم بــنـده نـادر پـرسـتـد خـدای
سـراسـر شـکـم شـد مـلـخ لـاجــرمبـه پـایش کشـد مور کوچـک شـکم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج