فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت در این معنی

یـکـی قـطـره بــاران ز ابـری چـکـیـدخجـل شد چـو پـنهای دریا بـدیدکه جایی که دریاست من کیستم؟گر او هست حقا که من نیستمچـو خود را بـه چـشم حـقارت بـدیدص…

یـکـی قـطـره بــاران ز ابـری چـکـیـدخجـل شد چـو پـنهای دریا بـدید
که جایی که دریاست من کیستم؟گر او هست حقا که من نیستم
چـو خود را بـه چـشم حـقارت بـدیدصدف در کنارش بـه جـان پـرورید
سـپـهـرش بـه جـایی رسـانـیـد کـارکــه شــد نـامــور لؤلؤ شــاهـوار
بـلندی از آن یافـت کـو پـسـت شـددر نیستی کوفت تـا هست شد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج