فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

حکایت خواجه نیکوکار و بنده نافرمان

بـــزرگـــی هــنـــرمـــنـــد آفـــاق بـــودغــلــامــش نـکــوهـیـده اخــلــاق بــوداز ایـن خــفــرقــی مــوی کــالــیـده ایبــدی، ســر کــه در روی مـ…

بـــزرگـــی هــنـــرمـــنـــد آفـــاق بـــودغــلــامــش نـکــوهـیـده اخــلــاق بــود
از ایـن خــفــرقــی مــوی کــالــیـده ایبــدی، ســر کــه در روی مــالــیـده ای
چــو ثــعـبــانـش آلـوده دنـدان بــه زهـرگــرو بـــرده از زشـــت رویــان شـــهــر
مـدامـش بــه روی آب چــشـم سـبــلدویــــدی ز بـــــوی پــــیــــاز بـــــغــــل
گــره وقــت پـــخـــتـــن بـــر ابـــرو زدیچــو پــخــتــنـد بــا خــواجــه زانـو زدی
دمادم بـه نان خـوردنش هم نشـسـتوگــر مـردی آبــش نـدادی بــه دســت
نـه گـفـت انـدر او کـار کـردی نـه چـوبشـب و روز از او خـانـه در کـنـد و کـوب
گـهـی خــار و خــس در ره انـداخــتــیگــهـی مــاکــیـان در چــه انـداخــتــی
ز ســیــمــاش وحــشــت فــراز آمــدینــرفــتــی بــه کــاری کــه بــاز آمــدی
کـسـی گـفـت از این بـنـده بـد خـصـالچـه خـواهی؟ ادب ، یا هنر، یا جـمال؟
نــیــرزد وجــودی بــدیــن نــاخــوشــیکـه جـورش پـسـندی و بـارش کـشـی
مـنـت بــنـده ای خــوب و نـیـکـو سـیـربــدســت آرم، ایـن را بــه نـخــاس بــر
وگــر یـک پــشــیــز آورد ســر مــپــیــچگران است اگر راست خواهی به هیچ
شـنـیـد ایـن سـخــن مـرد نـیـکـو نـهـادبـــخـــنـــدیــد کـــای یـــار فـــرخ نـــژاد
به دست این پسر طبع و خویش ولیکمـرا زو طــبــیـعـت شــود خــوی نـیـک
چـو زو کـرده بــاشـم تــحـمـل بــسـیتــوانــم جــفــا بــردن از هــر کــســی
تــحـمـل چــو زهـرت نـمـایـد نـخـسـتولـی شـهد گـردد چـو در طـبـع رسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج