فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

بـــود بــــقـــالـــی و وی را طـــوطـــیـــیخـوش نـوایـی سـبــز و گـویـا طـوطـیـیبـــر دکـــان بـــودی نــگـــهــبـــان دکـــاننـکـتــه گـفـتــی بــا…

بـــود بــــقـــالـــی و وی را طـــوطـــیـــیخـوش نـوایـی سـبــز و گـویـا طـوطـیـی
بـــر دکـــان بـــودی نــگـــهــبـــان دکـــاننـکـتــه گـفـتــی بــا هـمـه ســوداگـران
در خــــطــــاب آدمـــی نـــاطـــق بــــدیدر نـــوای طـــوطـــیـــان حـــاذق بـــدی
جـسـت از سـوی دکـان سـویی گریخـتشـیـشـه هـای روغـن گـل را بــریـخــت
از ســوی خــانــه بــیـامــد خــواجــه اشبـر دکان بـنشـسـت فـارغ خـواجـه وش
دیــد پـــر روغــن دکــان و جــامــه چــرببـر سـرش زد گشت طوطی کل ز ضرب
روزکــی چــنــدی ســخــن کــوتــاه کــردمــــرد بــــقــــال از نـــدامــــت آه کــــرد
ریش بـر مـی کـند و می گـفـت ای دریغکــافــتــاب نــعــمــتــم شــد زیــر مــیـغ
دسـت مـن بـشـکـسـتـه بـودی آن زمـانکــه زدم مـن بــر ســر آن خــوش زبــان
هـــدیــه هـــا مـــی داد هــر درویــش راتــا بـــیــابـــد نــطــق مــرغ خــویــش را
بــعـد سـه روز و سـه شـب حـیـران و زاربــر دکـان بــنـشـســتــه بــد نـومـیـدوار
مـی نـمـود آن مـرغ را هـر گـون نـهـفــتتــا کــه بــاشــد انــدر آیــد او بــگــفــت
جــولـقـیـی سـر بــرهـنـه مـی گـذشـتبـا سر بی مو چو پشت طاس و طشت
آمــد انــدر گــفـــت طـــوطـــی آن زمــانبــانـگ بــر درویـش زد چــون عــاقــلــان
کــز چــه ای کــل بــا کــلـان آمـیـخــتــیتــو مـگـر از شـیـشــه روغـن ریـخــتــی
از قــیــاســـش خـــنــده آمــد خـــلــق راکـو چـو خـود پـنداشـت صـاحـب دلـق را
کــار پــاکــان را قــیـاس از خــود مــگــیـرگـر چـه مـاند در نبـشـتـن شـیر و شـیر
جـمـلـه عـالـم زیـن سـبــب گـمـراه شـدکـم کــســی ز ابــدال حــق آگـاه شــد
هــمــســری بـــا انــبــیــا بــرداشــتــنــداولــیـا را هـمــچــو خــود پــنـداشــتــنـد
گـفـتــه ایـنـک مـا بــشـر ایـشـان بــشـرمـا و ایـشـان بــسـتـه خـوابــیـم و خـور
ایـن نــدانــســتــنــد ایـشــان از عــمــیهـسـت فـرقـی درمـیـان بـی مـنـتـهـی
هـر دو گــون زنــبــور خــوردنـد از مــحــللـیک شـد زان نیش و زین دیگـر عـسـل
هــر دو گــون آهــو گــیــا خــوردنــد و آبزین یکی سـرگین شد و زان مشک ناب
هــر دو نــی خـــوردنــد از یــک آب خـــورایـن یـکــی خــالــی و آن پــر از شــکــر
صـد هـزاران ایـن چــنـیـن اشــبــاه بــیـنفــرقــشــان هـفــتــاد ســالـه راه بــیـن
ایــن خـــورد گـــردد پـــلـــیــدی زو جـــداآن خــــورد گـــردد هـــمـــه نـــور خــــدا
ایـن خــورد زایـد هـمـه بــخــل و حــسـدوآن خــــورد زایـــد هـــمـــه نـــور احــــد
ایـن زمـیـن پـاک و آن شـوره سـت و بــدایـن فـرشـتـه پــاک و آن دیـوسـت و دد
هـر دو صـورت گـر بـه هم مـانـد رواسـتآب تــلـخ و آب شــیـریـن را صــفـاســت
جـز که صاحـب ذوق کی شـناسـد بـیاباو شــنــاســد آب خــوش از شــوره آب
ســحــر را بــا مــعــجــزه کــرده قــیــاسهــر دو را بـــر مــکــر پـــنــدارد اســاس
ســـاحـــران مــوســی از اســـتـــیــزه رابـــرگــرفــتــه چــون عــصــای او عــصــا
زیـن عـصـا تــا آن عـصـا فـرقـیـسـت ژرفزین عـمـل تـا آن عـمـل راهـی شـگـرف
لــعــنــت الــلــه ایـن عــمــل را در قــفــارحـــمــت الــلــه آن عـــمــل را در وفـــا
کــافــران انــدر مــری بـــوزیــنــه طــبـــعآفـــتـــی آمــد درون ســـیــنــه طـــبـــع
هـرچــه مــردم مـی کــنـد بــوزیـنـه هـمآن کـــنــد کـــز مــرد بـــیــنــد دم بـــدم
او گــمــان بــرده کــه مــن کــردم چــو اوفـــرق را کــی دانــد آن اســـتـــیــزه رو
ایــن کــنــد از امــر و او بـــهــر ســتـــیــزبــر ســر اســتــیــزه رویــان خــاک ریــز
آن مـــنــافـــق بـــا مـــوافـــق در نــمـــازاز پـــی اســـتـــیـــزه آیـــد نـــه نـــیـــاز
در نـــــمـــــاز و روزه و حــــــج و زکـــــاتبــا مــنــافــق مؤمــنـان در بــرد و مــات
مؤمــنــان را بـــرد بـــاشـــد عـــاقـــبـــتبــــر مـــنـــافــــق مـــات انـــدر آخــــرت
گــرچــه هـر دو بــر ســر یـک بــازی انــدهـــر دو بـــا هــم مـــروزی و رازی انـــد
هــر یــکـــی ســـوی مــقـــام خـــود رودهــر یــکــی بـــر وفـــق نــام خـــود رود
مؤمـنـش خـوانـنـد جــانـش خـوش شـودور مــنــافــق تــیــز و پـــر آتـــش شــود
نـــام او مـــحـــبــــوب از ذات وی اســـتنـام ایـن مـبــغــوض از آفـات وی اســت
مـیم و واو و مـیم و نون تـشـریف نیسـتلـطـف مؤمـن جـز پـی تـعـریف نـیـسـت
گــر مــنــافــق خــوانـیـش ایـن نــام دونهـمــچــو کــزدم مـی خــلــد در انـدرون
گـرنـه ایـن نـام اشــتــقــاق دوزخــســتپـــس چـــرا در وی مــذاق دوزخــســت
زشــتــی آن نـام بــد از حــرف نـیـســتتــلـخـی آن آب بــحـر از ظـرف نـیـسـت
حــرف ظــرف آمـد درو مـعـنـی چــون آببـــحــر مــعــنــی عــنــده ام الــکــتــاب
بــحـر تــلـخ و بــحـر شـیـریـن در جــهـاندر مــیــانــشــان بـــرزخ لــا یــبــغــیــان
وانــگــه ایـن هــر دو ز یـک اصــلــی روانبـــر گــذر زیــن هــر دو رو تـــا اصــل آن
زر قــــلــــب و زر نــــیـــکــــو در عــــیـــاربــی مـحــک هـرگـز نـدانـی ز اعــتــبــار
هـر کـه را در جــان خــدا بــنـهـد مـحــکهــر یــقـــیــن را بـــاز دانــد او ز شـــک
در دهــان زنـــده خـــاشـــاکـــی جـــهــدآنــگـــه آرامــد کـــه بـــیــرونــش نــهــد
در هـزاران لـقــمـه یـک خــاشــاک خــردچــون در آمــد حــس زنــده پــی بــبــرد
حـــس دنـــیــا نـــردبـــان ایــن جـــهـــانحـــس دیـــنـــی نـــردبـــان آســـمـــان
صـحـت ایـن حـس بــجـویـیـد از طـبــیـبصـحـت آن حـس بــجــویـیـد از حـبــیـب
صــحــت ایــن حــس ز مــعــمــوری تـــنصــحـــت آن حــس ز تـــخــریــب بـــدن
راه جـــان مــر جـــســم را ویــران کــنــدبـــعـــد از آن ویــرانـــی آبـــادان کـــنـــد
کـــرد ویــران خـــانـــه بـــهـــر گـــنـــج زروز هـمـان گــنـجــش کــنـد مـعــمـورتــر
آب را بــــبــــریـــد و جـــو را پــــاک کـــردبــعــد از آن در جــو روان کـرد آب خــورد
پـوسـت را بـشـکافـت و پـیکان را کشـیدپــوسـت تــازه بــعـد از آنـش بــر دمـیـد
قــلــعــه ویــران کــرد و از کــافــر ســتــدبـعد از آن بـر سـاخـتـش صد بـرج و سد
کــار بــی چــون را کــه کــیـفــیـت نــهـدایـنـک گـفــتــم ایـن ضــرورت مـی دهـد
گــه چــنـیـن بــنــمــایـد و گــه ضــد ایـنجــز کـه حــیـرانـی نـبــاشــد کــار دیـن
نه چنان حیران که پشتش سوی اوستبل چنان حیران و غرق و مست دوست
آن یـکـی را روی او شـد سـوی دوســتوان یـکـی را روی او خــود روی اوســت
روی هـر یـک مــی نـگــر مــی دار پــاسبــوک گـردی تــو ز خــدمـت روشــنـاس
چـون بــسـی ابـلـیـس آدم روی هـسـتپـس بــهـر دسـتـی نـشـایـد داد دسـت
زانـــک صـــیــاد آورد بـــانـــگ صـــفـــیــرتـــا فـــریــبـــد مـــرغ را آن مــرغ گـــیــر
بـشـنـود آن مـرغ بـانـگ جـنـس خـویـشاز هـــوا آیـــد بـــیـــایـــد دام و نـــیـــش
حــــرف درویـــشـــان بــــدزدد مـــرد دونتـا بــخـوانـد بــر سـلـیـمـی زان فـسـون
کــار مــردان روشــنــی و گــرمــیــســتکـار دونـان حـیـلـه و بــی شـرمـیـسـت
شــیـر پــشــمــیـن از بــرای کــد کــنـنـدبــومـســیـلـم را لــقــب احــمـد کــنـنـد
بــومــســیــلــم را لــقــب کــذاب مــانــدمـر مــحــمـد را اولــوا الــالــبــاب مــانـد
آن شـراب حــق خـتــامـش مـشـک نـاببــاده را خــتــمـش بــود گــنـد و عــذاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج