فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

حکایت آن متکلم و صوفی که زبان استدلال گشاد و صوفی از صفای ذوق و وجدان خبر داد

فــاضــلــی وادی بــرهــان پــیـمــایدر بــیـابــان جــدل جــان فـرسـایعـمـر در بــحــث و جــدل طـی کـردهپــای یــکــران عــمــل پــی کــردهنـــه دلــ…

فــاضــلــی وادی بــرهــان پــیـمــایدر بــیـابــان جــدل جــان فـرسـای
عـمـر در بــحــث و جــدل طـی کـردهپــای یــکــران عــمــل پــی کــرده
نـــه دلـــش را ز طـــریــقـــت نـــورینـه سـرش را ز حـقـیـقـت شـوری
صـــوفـــیــی دیــد ز آلـــایــش پـــاکزده در چـــهــره آســایــش خـــاک
ز ریـاضـت شـده چــون مـوی تــنـشسـر مـویی نه سـر خـویشـتـنـش
زان تــقــابــل کـه مـیـان شــب و روزهـسـت بــا بــرد دی و حـر تــمـوز
شـد بـه جـنـگـاوریش شـیـر مـصـافزخم زن گشت به شمشیر خلاف
گفت کای روی تو چون خوی درشتکـرده بـر صـحـبـت دانـایان پـشـت
بــا شـنـاسـایـی خـود سـاخـتــه ایگو خـدا را بـه چـه بـشـناخـتـه ای
گفت ازان فیض که هر لحـظه ز غیبریـزدم بـر دل و جـان پـاک ز عـیـب
گـر چــه شــد مـوج زنـم خــاطـر ازانهـسـت گـفـتــار زبــان قـاصـر ازان
فـاضـلـش گـفـت بـدین کـشـف نهانچــون شـوی قـایـد کـوران جــهـان
گــفــت مــن غــرق شــنــاســاوریـمنـیـسـت کـاری بـه شـنـاسـاگـریم
هـر کـه پـی بــر پـی مـن بـشـتـابــدهـر چـه مـن یـافـتـم او هـم یـابــد
کار من نیسـت که کس را بـه جـدالره نــمــایـم بــه خــدای مــتــعــال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج