فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

حکایت آن خاد که گوش بر افسانه غوک نهاد و نقد را به امید نسیه از دست بداد

یــکــی خــاد مــرغ هــوایـی شــکــارفــرو مــانــد از ضـــعـــف پـــیــری ز کــارز بـــــال و پــــرش زور پــــرواز رفــــتبــه صـیـد غـرض چـنـگـش از…

یــکــی خــاد مــرغ هــوایـی شــکــارفــرو مــانــد از ضـــعـــف پـــیــری ز کــار
ز بـــــال و پــــرش زور پــــرواز رفــــتبــه صـیـد غـرض چـنـگـش از سـاز رفـت
ز بـی قوتـیش خـاسـت از جـان نفـیروطــن ســاخــت گــرد یــکــی آبـــگــیــر
پــس از مـدتــی کــردن آنـجــا درنـگدر افــتــاد غــوکــیـش نـاگـه بــه چــنـگ
بـــرآورد فـــریـــاد بـــیــچـــاره غـــوککه ای سورم از دست تـو گشتـه سوک
مـکـن یـک زمـان در هـلـاکـم شـتـابزمــام شـــتـــاب از هــلـــاکـــم بـــتـــاب
نـیم مـن بـه جـز طـعـمـه طـبـع کـوبنـه در کــام نـیـکـم نـه در مـعــده خــوب
تـنـم نـیـسـت جـز پــوسـتـی نـاگـواربــه آن کـی قـنـاعـت کـنـد گـوشـتـخـوار
اگـــر لـــب گـــشـــایــی بـــه آزادیــمفـــرســـتـــی بـــه دل مــژده شـــادیــم
بـه هر لحـظـه زآیین سـحـر و فسـونبــه تــو مــاهـیـی را شــوم رهــنــمــون
در آب روان پـــــرورش یـــــافـــــتـــــهاز الـــوان نــعـــمــت خـــورش یــافـــتـــه
تـن او هـمـه گـوشـت سـر تـا بـه دمازو پــوســت دور اســتــخــوان نـیـز گــم
بـه پـشت آبـگون وز شکم سـیم ناببـه چـشـمان چـو عـکـس کواکـب در آب
چــو در شـب ســپــهـر از نـثــار کـرمهــمــه پــشــت و پــهــلــوی او پــر درم
نـه در طــبــع اهـل خــرد رد چــو مـنیـکـی لـقـمـه از وی بــه از صـد چـو مـن
گشا لب گرت هست ازین وعده بـیمبــه تــلـقــیـن ســوگــنـدهـای عــظــیـم
چو خاد این سخن را ز وی گوش کردتــهـی مــعــده گــی را فــرامــوش کــرد
بـه تـلـقـین سـوگـنـد لـب ها گـشـادز مـــنــقـــار او غـــوک بـــیــرون فـــتـــاد
بــه یـک جـسـتــن افـتــاد در آبــگـیـربــه حـرمـان دگـر بــاره شـد خـاد اسـیـر
گرسـنه بـه خـاک تـبـاهی نشـسـتنه غوکش به پنجه نه ماهی به شست
مـنـم هـمـچــو آن خــاد حــرمـان زدهره خـــــرمـــــی بــــــر دل و جـــــان زده
ز فـکـر سـخــن رفـتــه از دل حــضـورز نـقــصــان فــکـرم ســخــن پــر قـصــور
بـه دسـتـم ز مـحـرومـی بــخـت مـننـه جــمـعــیـت دل نـه لــطــف ســخــن
بــیــا ســاقــیــا ســاغــر مــی بــیــارفــــلــــک وار دور پـــــیــــاپـــــی بـــــدار
ازان مــی کـــه آســـایــش دل دهــدخــــلـــاصــــی ز آلـــایـــش گـــل دهـــد
بــیـا مـطــربــا عــود بــنـهـاده گــوشبــه یــک گــوشــمــال آورش در خــروش
خــروشـی کـه دل را بــه هـوش آوردبـــــه دانـــــا پـــــیـــــام ســـــروش آورد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج