فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

حکایة فی بعض اللیالی

شــب کـه بــودم بــا هـزاران کــوه دردسر به زانوی غمش، بنشسته فردجــان بــه لـب، از حــسـرت گـفـتــار اودل، پــــر از نـــومـــیـــدی دیـــدار اوآن قـ…

شــب کـه بــودم بــا هـزاران کــوه دردسر به زانوی غمش، بنشسته فرد
جــان بــه لـب، از حــسـرت گـفـتــار اودل، پــــر از نـــومـــیـــدی دیـــدار او
آن قــیـامـت قــامـت پــیـمـان شــکــنآفــــت دوران، بــــلـــای مـــرد و زن
فـــتــــنـــه ایـــام و آشـــوب جـــهـــانخانه سوز صد چـو من، بـی خانمان
از درم نــاگــه درآمــد، بـــی حــجـــابلـب گـزان، از رخ بــرافـکـنـده نـقـاب
کـاکـل مـشـکـیـن بــه دوش انـداخـتـهوز نـگـاهـی، کـار عـالـم ســاخــتــه
گـفــت: ای شــیـدا دل مـحــزون مـن!وی بـلـاکـش عـاشـق مـفـتـون مـن
کـیـف حـال الـقـلـب فـی نـار الـفـراق؟گـفـتـمـش: والـلـه حـالـی لـایطـاق
یک دمـک، بـنـشـسـت بـر بـالـین مـنرفت و بـا خـود بـرد عـقل و دین من
گفتمش: کی بینمت ای خوش خرام؟گفـت: نصـب اللیل لکن فـی المنام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج