فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

حمد بر کار کردگار يکتا باد،عباس یمینی شریف

حمد بر کار کردگار يکتا باد

 حمد خدا

حمد بر کار کردگار يکتا باد

که مرا شوق درس خواندن داد

آشنا کرد چشم من به کتاب

داد توفيق خيرم از هر باب

در سر من هوای درس نهاد

در دل من محبت استاد

چهارم – 1333

 

 

عباس یمینی شریف