حسینت را دم شمشیر دادند 
حسن را جامی از اکسیر دادند 
مگر ای جان شیرین پیمبر 
تو را از سینه غم شیر دادند؟