فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

جواب از این سؤال که چون دعای مظلوم مستجاب است چرا دعای اکثر مظلومان از اجابت در حجاب است

شــنـیـدم کـه ایـن نـکـتــه را ســاده ایبــــــپــــــرســـــیـــــد روزی ز آزاده ایکــه بــســیــار مــظــلــوم را دیــده ایــمفــراوان دعــاهــاش بـ…

شــنـیـدم کـه ایـن نـکـتــه را ســاده ایبــــــپــــــرســـــیـــــد روزی ز آزاده ای
کــه بــســیــار مــظــلــوم را دیــده ایــمفــراوان دعــاهــاش بــشــنــیــده ایــم
یـکــی خــصــم را بــســتــه غــم نـکــردســـر مــویــی از فــرق او کــم نــکــرد
بگفت آن که سنگ از دمش موم نیستاگـر زیـر تـیـغ اسـت مـظـلـوم نـیـسـت
ســتــمـکــش اگـر نـی ســتــمـگـر بــودقــــبــــول دعــــایـــش مـــقـــرر بــــود
وگـر شـغـل او هم سـتـم پـیشـگـیسـتدعـای وی از کـوتــه انـدیـشـگـیـســت
چــو بــاشــد دلــش را ســوی ظــلـم رونــیــایــد دعـــایــش فــرو جـــز بـــه رو
دریـن ظــلـمـت آبــاد پــر گـفــت و گـویبــســی ظــالــمــانـنـد مـظــلــوم روی
غـلام از سـتـم چـوب بـر خـر شـکـسـتبه پاداش آن خواجه اش سر شکست
زد انــبـــان آن بـــیــوه را رخــنــه مــوشبـــرآورد گـــربـــه ز جـــانــش خـــروش
بــر آن مــور گــنـجــشــک هـم زور کــردازو دیــگــری مــعـــده مــعـــمــور کــرد
نـــیــابـــد امـــان دیــگـــری نـــیــز هـــمز چــیـزی شـود پــسـت و نـاچـیـز هـم
هـمـی رو چــنـیـن تــا رسـد سـلـسـلـهبــه جــایـی کــز آنـجــا نـشــایـد گــلـه
از آنــجــا هــمــه عــدل مــطــلــق بـــودحــق مــحــض و خــیـر مـحــقــق بــود
چـو آنجـا رسـیدی خـموشـی بـه اسـتز هر گفت و گو تـیز هوشی بـه اسـت
بــیــا ســاقــیـا بــرگ عــشــرت بــســازمــکــن در بـــه روی حـــریــفـــان فــراز
کــه از دولــت شــه نـه کــاووس و کــیبــگــیــریــم جــام و بــنــوشــیـم مــی
بـــیــا مــطـــربـــا مـــرحـــبـــایــی بـــزندعـــایـــی بـــگـــوی و نـــوایــی بـــزن
کــه طــبـــع شــه از هــر غــم آزاد بـــادبــه عــدلــش هـمـه عــالــم آبــاد بــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج