فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا

جــرمــی نـدارم بــیـش از ایـن کــز جــان وفــادارم تــراور قــصــد آزارم کــنـی هـرگــز نـیـازارم تــرازین جور بر جانم کنون، دست از جفا شستی به خونجـ…

جــرمــی نـدارم بــیـش از ایـن کــز جــان وفــادارم تــراور قــصــد آزارم کــنـی هـرگــز نـیـازارم تــرا
زین جور بر جانم کنون، دست از جفا شستی به خونجـانا چـه خواهد شد فزون، آخـر ز آزارم تـرا
رخ گر بـه خـون شـویم همی، آب از جـگر جـویم همیدر حال خود گویم همی، یادی بود کارم ترا
آب رخـــان مــن مــبـــر، دل رفـــت و جـــان را درنــگــرتـیمار کـار من بـخـور، کز جـان خـریدارم تـرا
هـان ای صــنـم خــواری مـکــن، مـا را فــرازاری مـکـنآبـم بـه تـاتـاری مـکـن، تـا دردسـر نارم تـرا
جـــانــا ز لــطـــف ایــزدی گـــر بـــر دل و جـــانــم زدیهـرگـز نـگـویـی انـوری، روزی وفــادارم تــرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج